Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumptionDátum otvorenia: 08. 05. 2024 00:00

Uzávierka: 24. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-03

Rozpočet: 5 mil eur

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Aktuálna výzva pokrýva 1 tému venovanú rýchlo sa šíriacemu Spodoptera frugiperda, škodcovi plodín, resp. zvládaniu jeho hrozby a nastaveniu potrebných opatrení. 

01 Spotlight on plant priority pest: fall armyworm (Spodoptera frugiperda) – RIA – 1 projekt / 5 mil eur

Jesenný blanokrídlovec (FAW) je cezhraničný škodca rastlín, ktorý ohrozuje úrodu plodín ako kukurica, ryža, zelenina a bavlna. Jeho výskyt bol potvrdený v EÚ a rýchlo sa šíri po celom svete. Existuje potreba poznatkov o jeho rizikách a účinných možnostiach riadenia. Je potrebné stanoviť balík opatrení na zvládanie tejto hrozby v EÚ. Je to potreba pochopiť riziká a vplyv škodcu, vyvinúť stratégie na jeho detekciu a kontrolu, rozšíriť dostupné nástroje na jeho reguláciu, rozvíjať odolnejšie odrody rastlín a analyzovať sociálne a ekonomické dôsledky. Je potrebné pravidelne aktualizovať a monitorovať pokrok vo výskume a zabezpečiť spoluprácu medzi výskumníkmi, politikmi a odborníkmi z praxe.

 

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

 

Zdroj: Funding & tender opportunities; 3.5.2024; nakh