Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Urban Mobility – Main Innovation Open Call 2025Dátum otvorenia: 04. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 04. 06. 2024 17:00 -

Rozpočet: 8 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
V aktuálnej výzve sa EIT Urban Mobility zaoberá témami mestskej logistiky, elektrifikácie dopravy a alternatívnych palív, ako aj verejnej dopravy.

V rámci výzvy na rok 2025 bude EIT naďalej podporovať inovatívne projekty v dvoch strategických odvetviach:

 • mestská logistika
 • energetická transformácia.

Okrem toho tento rok so zameraním na verejnú dopravu, ktorá je základom mobility v mestách.

Tešíme sa na rozšírenie nášho partnerstva a nášho portfólia podnikateľských inovačných projektov s cieľom vytvoriť sociálne vplyvné a ekonomicky životaschopné produkty, služby a riešenia.

Celkovým cieľom výzvy v oblasti mobility je riešiť výzvy, ktorým čelia európske mestá, prostredníctvom uvádzania inovácií na trh. Podporujeme projekty, ktoré sú blízke uvedeniu na trh, ktoré môžu vyvinúť a otestovať nové riešenia v reálnych demonštráciách a dosiahnuť komerčnú životaschopnosť do konca projektu. Návrhy v tejto výzve by preto mali preukázať, že riešenie, ktoré sa má pilotovať, úspešne dosiahlo minimálnu úroveň technologickej pripravenosti TRL 6.

Cieľom tejto výzvy je strategický výber projektov, ktoré dopĺňajú existujúce portfólio EIT UM tým, že sa zaoberajú novými sektormi, obchodnými modelmi, technologickým pokrokom alebo požiadavkami trhu. V rámci tejto výzvy sa riešia tri témy:

 • Mestská logistika
 • Elektrifikácia dopravy a alternatívne palivá
 • Verejná doprava

Sumárne informácie k výzve:

Harmonogram výzvy Otvorenie výzvy: 4. apríl 2024
Uzávierka: 4. jún 2024 (17:00 hod)
Kontrola oprávnenosti a úplnosti: jún 2024
Externé odborné hodnotenie (1st stage): jún-júl 2024
odoslanie pozvánok na pohovory (2nd stage): júl 2024
Osobné pohovory: september 2024
Oznámenie výsledkov: október 2024
Začiatok realizácie projektov: november/december 2024
Alokácia na výzvu (EIT Funding) 8 miliónov EUR
Submission portal PLAZA online platforma na predkladanie prihlášok
Zoznam projektovej dokumentácie
 • prihláška: Application form available on the online submission portal
 • príloha:  Business model canvas
 • ak sa vyžaduje: Declaration of affiliation; Declaration of private entity; letter of commitment from observer demo host.
 • odporúča sa: Freedom to Operate study; link to 1-minute video of the proposed solution.
Zoznam dokumentácie k výzve
Zoznam tém relevantných ku výzve Mestská logistika: plánovanie a prevádzka prepravy a distribúcie tovaru v mestských oblastiach vrátane stavebníctva, hromadných dodávok a odpadového hospodárstva.

Elektrifikácia dopravy a alternatívne palivá: zavádzanie bezemisných a čistých energetických riešení, ktoré dekarbonizujú poskytovanie mestskej dopravy.

Verejná doprava: plánovanie a prevádzka spoločných dopravných služieb (autobusy, električky, metro, vlaky atď.), ktoré sú k dispozícii širokej verejnosti.

Hodnotiace kritériá (first stage) strategic fit evaluation:
Príspevok k strategickým cieľom EIT v oblasti mestskej mobility,- súlad s rozsahom príslušnej témy,- potenciál dosiahnuť očakávané výsledky a vplyvy.full proposal evaluation:

 • excelentnosť: novosť a inovácia,
 • vplyv: sociálna, hospodárska, finančná a všeobecná udržateľnosť,
 • kvalita a efektívnosť realizácie.
Výberové kritériá (second stage)
 • kvalita a dôveryhodnosť predloženého projektu a odpovedí poskytnutých počas intervia,
 • obchodné zručnosti, informácie vrátane hospodárskych výsledkov žiadateľa a jeho životaschopnosti,
 • rozmer EÚ,
 • vhodnosť portfólia, komplementárnosť projektového návrhu a súlad so strategickými prioritami