Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health RIS Innovation Call 2023Dátum otvorenia: 15. 08. 2022 00:00

Uzávierka: 12. 10. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
EIT Health InnoStars podporí projekty v oblasti zdravotníctva v počiatočnej fáze rozvoja. Cieľom programu je financovať fázu overovania koncepcie vysokokvalitných, silných a vyvážených projektov, na ktorých sa budú podieľať miestni aktéri vrátane podnikov a akademických/výskumných/zdravotníckych inštitúcií zameraných na 4 oblasti záujmu:

  1. Brain and Mental Health
  2. Infectious Diseases
  3. Fostering Healthier Lives
  4. Harnessing Real-World Data

Výzva podporí spoluprácu aspoň dvoch právnych subjektov z tej istej krajiny RIS, pričom sa očakáva zapojenie podnikateľských a zároveň akademických subjektov alebo výskumných pracovísk alebo zdravotníckych inštitúcií.

Oprávnené krajiny RIS sú: Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. Cieľom schémy EIT Health RIS je podporovať inovácie v oblasti zdravotníctva v krajinách s nižším inovačným potenciálom prostredníctvom rozvoja a nových produktov a služieb zdravotnej starostlivosti. 

Finančná podpora je určená na ďalší rozvoj projektu/služby/produktu. Zameriava sa na dokončenie fázy Proof of Concept, ako ju definuje CIMIT (pozri Príloha 2). Vybrané projekty budú mať ukončený stupeň IML 2 (Idea) a začatý stupeň IML 3 (Proof of Concept) aspoň v dvoch zo štyroch zadefinovaných oblastí výzvy. Projektové partnerstvá budú financované do výšky max. 75 000 EUR; požadované finančné prostriedky na jedného partnera nesmú presiahnuť 25 000 EUR. Oprávnené náklady neziskových organizácií, mikropodnikov a malých podnikov sú financované do výšky 100 %.  Stredné podniky budú financované len do výšky 70 %. Veľké podniky nemôžu získať finančné prostriedky, ale môžu byť súčasťou partnerstva a môžu využívať možnosti vytvárania sietí. 

Súčasťou podporených projektov bude aj účasť na tréningoch (bootcamps) a mentoringové aktivity.

Žiadatelia by mali získať podporný list od regionálneho EIT Health RIS hubu a nahrať ho ako súčasť žiadosti. V prípade Slovenska je EIT Health RIS hubom spoločnosť Civitta Slovakia, e-mail: eithealth@civitta.com.

Termín na predkladanie žiadostí: 12. október 2022 (realizácia projektov v roku 2023)

V súvislosti s výzvou organizuje EIT Health tematický webinár, ktorý záujemcov prevedie procesom predkladania žiadosti a podmienkami výzvy. Podujatie sa uskutoční 14. septembra o 11:00 h, bližšie informácie a registrácia budú zverejnené priebežne na stránke výzvy.

Bližšie informácie o výzve

Text výzvy

Často kladené otázky k výzve

Predkladanie žiadostí cez platformu Optimy

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EIT Health, 22.08.2022, mob