Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Deep Tech Talent Initiative: Deep Tech Talent Training PrizeDátum otvorenia: 10. 07. 2023 00:00

Uzávierka: 31. 10. 2023 00:00 -

Rozpočet: 1 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
V súvislosti s iniciatívou s názvom Deep Tech Talent Pledge, ktorá má ambiciózny cieľ vyškoliť milión jednotlivcov v oblasti deep tech, vyhlásil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) cenu Deep Tech Talent Training Prize.

Cena Deep Tech Talent Training Prize sa udeľuje za vynikajúce školiace výsledky, ktoré riešia výzvy v oblasti deep tech vzdelávania. Žiadatelia musia preukázať, ako úspešne riešili výzvy v oblasti odbornej prípravy deep tech. Takéto výzvy sa môžu líšiť v závislosti od organizácií, sektora či regionálnych alebo iných špecifických potrieb ekosystému. Príklady výziev zahŕňajú okrem iného: dostupnosť odbornej prípravy, dosahovanie cieľov v oblasti odbornej prípravy, počet účastníkov odbornej prípravy s konkrétnymi oprávneniami, zistený pokles účastníkov odbornej prípravy v konkrétnej relevantnej oblasti a pod.

Oprávnení žiadatelia sú organizácie, ktoré:

  • sa zaregistrovali na tzv. Pledge Initiative a získali potvrdenie registrácie;

  • majú zaregistrované a predložené kurzy, s ktorými sa uchádzajú o cenu, a zároveň úspešne absolvovali kontrolu kvality uvedených kurzov.

Uchádzači sa môžu uchádzať o jednu z dvoch kategórií ceny:

  • Partnerské školenia (Partner Trainings)

Max. výška ceny: 100 000 EUR

  • Cielené školenia (Targeted Trainings)

Max. výška ceny: 60 000 EUR

Žiadosť má byť zaradená do jednej zo štyroch vopred definovaných skupín oblastí Deep Tech:

  • Deep Tech Area Group 1: Information Technologies and Connectivity
  • Deep Tech Area Group 2: Advanced Engineering and Manufacturing
  • Deep Tech Area Group 3: Life Sciences and Green Technologies
  • Deep Tech Area Group 4: Digital Experiences and Future Internet

Bližšie informácie

Podmienky výzvy

Zdroj: EIT, mob