Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Community New European Bauhaus – Call for Citizen Engagement ActivitiesDátum otvorenia: 30. 03. 2022 00:00

Uzávierka: 29. 05. 2022 00:00 -

Rozpočet: 120 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Výzva EIT Community New European Bauhaus – Call for Citizen Engagement Activities je zameraná na vývoj dlhodobých riešení v spolupráci s občanmi s cieľom dosiahnuť transformáciu, ktorá zodpovedá potrebám širšej komunity.

Podporované aktivity:

Vzhľadom na cieľ, očakávané výsledky a vplyv projektov v roku 2022 sa bude podpora sústreďovať na zavádzanie produktov a služieb (vrátane rýchlych prototypov produktov), spoločné navrhovanie verejných priestorov a sociálne a vzdelávacie aktivity zamerané na riešenie týchto výziev Nového Európskeho Bauhausu:

  • re-connecting with nature EIT Community NEB Challenge – opätovné spojenie s prírodou
  • re-gaining sense of community and belonging EIT Community NEB Challenge – opätovné získanie pocitu spolupatričnosti
  • prioritising the places and people that need it the most EIT Community NEB Challenge – stanovenie priorít pre miesta a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  • the need for a long term, life cycle and integrated thinking in industrial ecosystem EIT Community NEB Challenge – potreba dlhodobého, celoživotného a integrovaného myslenia v priemyselnom ekosystéme

Projekty sa musia týkať aspoň jednej z uvedených výziev EIT Community NEB. Dalšie informácie, vrátane príkladov konkrétnych aktivít projektu, nájdete v kapitole 4 dokumentu výzvy od str. 5.

Kto sa môže výzvy zúčastniť?

Oprávnenými žiadateľmi sú súkromné a verejné právne subjekty, konzorciá zložené z partnerov nie sa výzvy zúčastniť nemôžu!

Výzva je otvorená pre partnerov KIC, ale aj pre subjekty, ktoré nie sú partnermi KIC. Pozitívne sa budú hodnotiť žiadosti s účasťou partnerov z krajín krajín RIS, kam patrí aj Slovensko. Podrobné informácie k oprávnenosti žiadateľov nájdete v kapitole 9.1 dokumentu výzvy.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov projektu je 100% v max. sume 15 000 € na projekt.

Celkovo bude podporených 8 projektov, ktoré sa budú realizovať v ôsmych regiónoch/mestách nachádzajúcich sa v členských štátoch Európskej únie alebo v krajinách asociovaných k programu Horizont Európa od 1. júla do 31. decembra 2022.

Konečný termín na predloženie projektových návrhov je stanovený na 29. mája 2022. Projektové návrhy musia byť do tohto termínu odoslané vo formáte .pdf na adresu: NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu  

Dôležité dokumenty k výzve:

V súvislosti s výzvou bude EIT organizovať 26. apríla 2022 od 10:30 hod online informačný deň.

Registrácia na podujatie je otvorená do 21. apríla 2022. Registrovaní účastníci budú mať možnosť predstaviť svoju organizáciu a projektové zámery s cieľom nájsť si vhodných partnerov na spoluprácu v rámci tzv. pitching session. V prípade záujmu zašlite svoju prezentáciu (vo formáte .ppt, rozsah max. 4 strany) vopred do 21.4.2022 na adresu: zita.dibaczi@eiturbanmobility.eu

Zdroj: EIT Urban Mobility, 30.3.2022, mit