Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIE 2024 – The African Union-European Union Innovation PlatformDátum otvorenia: 11. 01. 2024 00:00

Uzávierka: 25. 04. 2024 17:00 -

Rozpočet: 2,5 mil. EUR €

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Podmienky výzvy The African Union-European Union Innovation Platform (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01), ktorá bola otvorená 11. 1. 2024.

Hlavné očakávania od výzvy:

Posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácií (R&I) medzi Africkou úniou (AÚ) a Európskou úniou (EÚ) je kľúčovou prioritou EÚ smerom ku komplexnej stratégii s Afrikou, v ktorom sa uznáva úloha výskumu a inovácií ako hybnej sily udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest, čím sa zníži chudoba a nerovnosti. Zameranie spolupráce je na štyri prioritné oblasti: verejné zdravie, zelená transformácia, inovácie a technológie a kapacity pre vedu.

Cieľová skupina pre konzorcium:

S cieľom zaručiť multidisciplinárny prístup by vybrané konzorcium malo pozostávať z rôznych zainteresovaných strán (napr. siete startupov, inovátorov, inkubátorov, akcelerátorov, akademickej obce, výskumných a technologických organizácií, expertných skupín, mimovládnych organizácií, súkromného a finančného sektora, Znalostné a inovačné spoločenstvá (KICs) Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT) atď.).

Záznam z informačného dňa EK k pracovnému programu EIE na roky 2023-2024 (s predstavením jednotlivých výziev) nájdete na tomto linku.

Uzávierka: 25. 4. 2024, 17:00 Bruselského času


Pracovný program EIE na roky 2023-2024

Národný kontaktný bod v SR: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk