Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Transition Challenge: Process and system integration of clean energy technologiesDátum otvorenia: 05. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 28. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-02

Kontaktná osoba: 48
Podmienky výzvy EIC Transition Challenge: Process and system integration of clean energy technologies (HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-02), ktorá sa otvorila 1. 3.2022.

Oprávnená pre témy: procesná a systémová integrácia technológií čistej energie (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC)
Uzávierka: 28.9.2022, vždy do 17:00 Bruselského času

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

EIC Work Programme 2022

Národný kontaktný bod – Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk