Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cross-KIC – Environmental Technology Verification (ETV) Support CallDátum otvorenia: 01. 04. 2022 00:00

Uzávierka: 30. 06. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Overenie environmentálnej technológie (ETV) je služba poskytovaná Európskou komisiou s cieľom pomôcť poskytovateľom technológií, ktorí navrhujú inovatívne, ekologické technológie, overiť ich riešenia a získať pečiatku kvality. V rámci procesu ETV prechádza technológia overením treťou stranou, ktorá hodnotí výkonnosť technológie na základe nezávislých a dôveryhodných informácií s využitím medzinárodných noriem.

Výzva Environmental Technology Verification (ETV) Support Call je otvorená pre všetkých individuálnych partnerov KIC (EIT RawMaterials, EIT Climate KIC, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT UrbanMobility) s technológiou využitou v projektoch, ktoré boli podporené v rámci prebiehajúceho či ukončeného inovačného projektu EIT. Táto výzva je tiež otvorená pre začínajúce podniky podporované partnermi KIC.

Technológia, ktorá sa má overiť, by mala spĺňať kritériá oprávnenosti ETV:

– úroveň pripravenosti technológie TRL 7 – 9 (výnimočne 6)

– má spadať pod jednu z troch nasledujúcich technologických oblastí

  • úprava a monitorovanie vody (napr. monitorovanie kvality vody, úprava pitnej a odpadovej vody)
  • materiály, odpad a zdroje (napr. separácia a triedenie tuhého odpadu, recyklácia materiálov, výrobky a chemikálie po skončení životnosti, produkty na báze biomasy)
  • energetika (napr. obnoviteľná energia, energia vyrobená z odpadu, energetická účinnosť)

– každý žiadateľ musí mať písomný súhlas (napr. potvrdzujúci e-mail) od overovacieho orgánu ETV, že vybraná technológia je relevantná a mohla by byť overená do 31.12.2022

Finančné prostriedky sa poskytnú na pokrytie nákladov na činnosti potrebné na absolvovanie overovania procesu overovania. Očakáva sa, že finančné prostriedky sa použijú na pokrytie personálnych nákladov na riešenie procesných činností overovacieho procesu a subdodávok overovacieho orgánu, ako aj na na vykonanie všetkých potrebných testov požadovaných overovacím orgánom. Maximálna výška grantu je 55 000 EUR.

Uzávierka na predkladanie žiadostí bola predĺžená do 30. júna 2022.

Bližšie informácie

Text výzvy

Zdroj: EIT, 22.4.2022, mob