Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Clean environment and zero pollutionDátum otvorenia: 28. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 15. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01

Rozpočet: 51 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Antropogénne znečistenie narúša integritu ekosystémov na Zemi a vážne ovplyvňuje prírodné zdroje nevyhnutné pre život človeka. Udržiavanie čistoty našej planéty a zdravých ekosystémov prispeje k riešeniu klimatickej krízy, pomôže obnoviť biodiverzitu, zabezpečiť udržateľnosť primárnych výrobných činností a zabezpečiť blahobyt ľudstva. Cieľom výzvy je zastaviť a predchádzať znečisťovaniu zameraním sa na vodu, pôdu a ovzdušie, environmentálnu výkonnosť a udržateľnosť procesov v biologických systémoch.

Témy výzvy:

Halting emissions of pollutants to soils and waters

Zastavenie emisií znečisťujúcich látok do pôdy a vody má pre planétu zásadný význam. Zmena klímy a zvyšujúci sa dopyt po vode budú vyvíjať významný tlak na kvalitu povrchových a podzemných vôd. Spôsob využívania pôdy, rastúca intenzita a premenlivosť zrážok budú zvyšovať riziká erózie, ovplyvňovať usadzovanie a transport sedimentov a následnému zhoršovaniu kvality pôdy, sedimentov a vodných útvarov vrátane vodonosných vrstiev, ústí riek a pobrežných oblastí a ich ekosystémových funkcií a služieb. Potrebný je systémový prístup k obmedzeniu emisií N/P z rôznych zdrojov zavádzaní alternatívnych hnojív a zohľadnenie regionálnych podmienok.

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-01: Preventing groundwater contamination and protecting its quality against harmful impacts of global and climate change – RIA

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-02: Piloting innovative governance solutions to limit nitrogen and phosphorus emissions at the interface of rural/coastal and urban/industrial environments – IA

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-03: EU-China international cooperation on nature-based solutions for nutrient management in agriculture – IA

Protecting drinking water and managing urban water pollution

Ochrana pitnej vody a riadenie znečistenia vody vo vidieckych sídlach a v čoraz hustejších mestských oblastiach si vyžaduje inovatívne a holistické prístupy na úrovni mesta/povodia, aby sa zabezpečila kvalita vody odolná voči vplyvom klímy a globálnych zmien. Ochranné opatrenia by mali zohľadňovať spôsob využívania pôdy, environmentálne potreby a sociálno-ekonomické záujmy ako základné prvky zlepšenia kvality vody a jej riadenia a správy.

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-04: Securing drinking water quality by protecting water sources against pollution, providing innovative monitoring and treatment solutions and ensuring safe distribution – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh