Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Circular economy and bioeconomy sector – two-stageDátum otvorenia: 22. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 28. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-1

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
  • Enabling a circular economy transition 

Tu sa očakávajú riešenia na urýchleniu regionálneho, vidieckeho, miestneho a spotrebiteľskému prechodu na udržateľné, regeneratívne, inkluzívne, spravodlivé a čisté obehové hospodárstvo a biohospodárstvo vo všetkých regiónoch s dôrazom na najzraniteľnejšie regióny a regióny s vysoko intenzitou emisií skleníkových plynov na základe lepších poznatkov, pochopenia vedy, lepšej kapacity na navrhovanie, vykonávanie, ale aj monitorovanie politík a nástrojov.

HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-01 Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular systemic solutionsIA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-02 Novel, sustainable and circular bio-based textilesIA

  • Innovating for sustainable bio-based systems, biotechnology and the bioeconomy 

Inovácie v  oblasti udržateľných biologických systémov, biotechnológií a biohospodárstva – majú za cieľ rozvíjať inovatívne a udržateľné hodnotové reťazce v biologických odvetviach nahrádzajúcich fosílne, zvyšovať obehové systémy na báze biologických zdrojov, ktoré nahrádzajú systémy náročné na uhlík a fosílne zdroje. Takýto vývoj bude podporovaný výskumom a inováciami v oblasti biotechnológií a podporných technológií so zapojením všetkých zainteresovaných strán, vrátane tvorcov politík a zvýši prístup k financiám a technickej podpore. Zlepšenie prínosov pre spotrebiteľov a občanov a to aj vo vidieckom prostredí, zavedením obehových a biologických systémov založených na udržateľnosti, inkluzívnosti, nulovom znečisťovaní, zdraví a bezpečnosti; dosiahnutie výrazne vyššej úrovne zapojenia všetkých účastníkov hodnotového reťazca (výrobcovia, maloobchodníci, odvetvie služieb, spotrebitelia, verejná správa, a to aj na regionálnej úrovni, výrobcovia primárnej biomasy, atď.)

HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-03 Non-plant biomass feedstock for industrial applications: technologies and processes to convert non-lignocellulosic biomass and waste into bio-based chemicals, materials and products, improving the cascading valorisation of biomassRIA

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh