Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biodiversity and ecosystem servicesDátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 06. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01

Rozpočet: 194,5 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Výsledky výskumu a inovácie v rámci výzvy venovanej témam biodiverzity a ekosystémových služieb budú mať významný dopad na biodiverzitu, potraviny, zdravie, vodu a klímu, ktoré sú navzájom prepojené a tiež na zdravé a odolné ekosystémy. Zapojenie spoločnosti a hospodárstva bude znamenať prijímanie rozhodnutí prijateľnejších pre biodiverzitu čo umožní transformáciu s celo- svetovými dopadmi. Výskum a inovácie podporia politické zámery, riešenia  inšpirované prírodou a holistický prístup k riešeniu hlavných príčin straty biodiverzity, predovšetkým v spojitosti s produkčnými systémami, spájajúc všetky sektory do integrovaného manažmentu na báze ekosystémov. Investície do výskumu a inovácií pomôžu chrániť a obnoviť integritu suchozemských, vodných a morských ekosystémov a chrániť a obnovovať ich kapacitu pre poskytovanie širokej škály základných služieb. V rámci  Horizont Európe bude vypracovaná dlhodobá strategická výskumná agenda pre biodiverzitu.

Témy výzvy:

Understanding biodiversity decline

Pochopenie poklesu biodiverzity a riešenie jeho hlavných príčin prostredníctvom vedy založenej na údajoch, integrovaných multi- disciplinárnych poznatkov, nových nástrojov, modelov a scenárov podporí potreby európskej politiky a vedu o biodiverzite. Riešenia na prevenciu a riešenie individuálnych a kumulatívnych účinkov priamych faktorov straty biodiverzity je potrebné ďalej rozvíjať a sprístupňovať tvorcom politík a odborníkom z praxe, napríklad prostredníctvom nového znalostného centra EK pre biodiverzitu . Na dosiahnutie väčšieho vplyvu na spoločnosť a hospodárske odvetvia si občianska veda a crowdsourcing vyžadujú aj analýzu veľkých objemov údajov, umelú inteligenciu, sociálne vedy, komunikačné a politické nástroje.

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01 European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-02 Data and technologies for the inventory, fast identification and monitoring of endangered wildlife and other species groups – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03 Understanding and valuing coastal and marine biodiversity and ecosystems services – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-04 Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services – RIA

Valuing and restoring biodiversity and ecosystem services

Investície do výskumu a inovácií položia základy pre zavádzanie a implementáciu riešení inšpirovaných prírodou. Takéto riešenia podporia ekosystémové služby, biodiverzitu, dodávku biomasy, ale aj prístup k pitnej vode, čistú pôdu, lepšie živobytie, zdravšie stravovanie, potravinovú bezpečnosť  a zabezpečenie potravín z bezpečných potravinových systémov. Využívanie prírodou inšpirovaných riešení prispeje k tvorbe zelených pracovných miest a budovaniu odolnosti voči klimatickej zmene a prírodným katastrofám.  

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-05 The economics of nature-based solutions: cost-benefit analysis, market development and funding – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-06 Nature-based solutions, prevention and reduction of risks and the insurance sector – CSA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-07 Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making –RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-08 Supporting the development of a coherent and resilient Trans-European Nature Network – IA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-09 Assessing and consolidating recent scientific advances on freshwater ecosystem restoration – CSA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-10 Demonstration of measures and management for coastal and marine ecosystems restoration and resilience in simplified socio-ecological systems – IA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-11 What else is out there? Exploring the connection between biodiversity, ecosystems services, pandemics and epidemic risk – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-12 Improved science based maritime spatial planning and identification of marine protected areas – RIA

Managing biodiversity in primary production

Biodiverzita je základom udržateľnej prvovýroby. Výrobné systémy sú v súčasnosti často špecializované s limitovaným počtom plodín, plemien a druhov lesných stromov s obmedzeným genetickým základom.  Tento trend je nevyhnuté zvrátiť predovšetkým v kontexte zrýchľujúcej sa zmeny klímy a rastúcej populácie.

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-13 Breeding for resilience: focus on root-based traits – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-14 Fostering organic crop breeding – IA

Enabling transformative change on biodiversity

Výskum a inovácia môže podporiť uskutočnenie transformačných zmien, iniciovať procesy, zmeny správania a činnosti s dopadom na biodiverzitu. Socio-ekonomický a multidisciplinárny výskum prinesie poznatky a nástroje na pochopenie transformačnej zmeny pre tvorbu politiky v oblasti biodiverzity, riešenie nepriamych príčinných faktorov straty biodiverzity a urýchlenie spoločenských zmien relevantných pre biodiverzitu.

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-15 Quantify impacts of the trade in raw and processed biomass on ecosystems, for offering new leverage points for biodiversity conservation, along supply chains, to reduce leakage effects – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-16 Biodiversity, water, food, energy, transport, climate and health nexus in the context of transformative change -RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-17  Policy mixes, governance (including financing) and decision-making tools for transformative action on biodiversity – RIA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-18 Understanding the impacts of and the opportunities offered by digital transformation, new emerging technologies and social innovation on biodiversity – RIA

Interconnecting biodiversity research and supporting policies

Európske partnerstvo pre biodiverzitu bude spájať národné a európske výskumné, inovačné a environmentálne programy a tiež kombinovať zdroje na podporu obnovy biodiverzity. Spoločne s ďalšími záujmovými stranami bude vytvárať multidisciplinárne výskumné a inovačné programy, zriadi európsku sieť koordinovaných observatórií pre  monitoring biodiverzity  a implementáciu celej škály aktivít na zvýšenie relevantnosti, dopadu a viditeľnosti výskumu a inovácií pri riešení krízy biodiverzity v súlade so Stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-19 A mechanism for science to inform implementation, monitoring, review and ratcheting up of the new EU biodiversity strategy for 2030 (‚Science Service‘) – CSA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-20 Support to processes triggered by IPBES and IPCC – CSA

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-21 Impact and dependence of business on biodiversity – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 22.06.2021; nah.