Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biodiversity and ecosystem servicesDátum otvorenia: 17. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 22. 02. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01

Rozpočet: 76 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Výsledky výskumu a inovácie v rámci výzvy venovanej témam biodiverzity a ekosystémových služieb budú mať významný dopad na biodiverzitu, potraviny, zdravie, vodu a klímu, ktoré sú navzájom prepojené a tiež na zdravé a odolné ekosystémy. Zapojenie spoločnosti a hospodárstva bude znamenať prijímanie rozhodnutí prijateľnejších pre biodiverzitu čo umožní transformáciu s celo- svetovými dopadmi. Výskum a inovácie podporia politické zámery, riešenia  inšpirované prírodou a holistický prístup k riešeniu hlavných príčin straty biodiverzity, predovšetkým v spojitosti s produkčnými systémami, spájajúc všetky sektory do integrovaného manažmentu na báze ekosystémov. Investície do výskumu a inovácií pomôžu chrániť a obnoviť integritu suchozemských, vodných a morských ekosystémov a chrániť a obnovovať ich kapacitu pre poskytovanie širokej škály základných služieb. V rámci  Horizont Európe bude vypracovaná dlhodobá strategická výskumná agenda pre biodiverzitu.

ID výzvy HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01

Témy výzvy:

Understanding and addressing the main drivers of biodiversity loss
01 Invasive alien species – IA

Biodiversity protection and restoration
02 Digital for nature – IA

Mainstreaming biodiversity in society and the economy
03 Dependence of society and the economy on pollinators – RIA
04 Biodiversity, economics and finance: Understanding macro-financial risks associated with biodiversity loss – RIA
05 Transformative action of policy mixes, governance and digitalisation addressing biodiversity loss – RIA

Biodiversity friendly practices in agriculture, forestry and acquaculture
06 Promoting pollinator friendly farming systems – IA
07 Reintroduction of landscape features in intensive agricultural areas – RIA
08 Conservation and protection of carbon-rich and biodiversity-rich forest ecosystems – RIA
09 Selective breeding programme for organic aquaculture – RIA

Zdroj: Pracovný program 2024; FTO portál, 17.10.2023, NAKH