Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biodiversity and ecosystem servicesDátum otvorenia: 28. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 15. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01

Rozpočet: 95 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Výsledky výskumu a inovácie v rámci výzvy venovanej témam biodiverzity a ekosystémových služieb budú mať významný dopad na biodiverzitu, potraviny, zdravie, vodu a klímu, ktoré sú navzájom prepojené a tiež na zdravé a odolné ekosystémy. Zapojenie spoločnosti a hospodárstva bude znamenať prijímanie rozhodnutí prijateľnejších pre biodiverzitu čo umožní transformáciu s celo- svetovými dopadmi. Výskum a inovácie podporia politické zámery, riešenia  inšpirované prírodou a holistický prístup k riešeniu hlavných príčin straty biodiverzity, predovšetkým v spojitosti s produkčnými systémami, spájajúc všetky sektory do integrovaného manažmentu na báze ekosystémov. Investície do výskumu a inovácií pomôžu chrániť a obnoviť integritu suchozemských, vodných a morských ekosystémov a chrániť a obnovovať ich kapacitu pre poskytovanie širokej škály základných služieb. V rámci  Horizont Európe bude vypracovaná dlhodobá strategická výskumná agenda pre biodiverzitu.

Témy výzvy:

Understanding biodiversity decline

Pochopenie poklesu biodiverzity a riešenie jeho hlavných príčin prostredníctvom vedy založenej na údajoch, integrovaných multi- disciplinárnych poznatkov, nových nástrojov, modelov a scenárov podporí potreby európskej politiky a vedu o biodiverzite. Riešenia na prevenciu a riešenie individuálnych a kumulatívnych účinkov priamych faktorov straty biodiverzity je potrebné ďalej rozvíjať a sprístupňovať tvorcom politík a odborníkom z praxe, napríklad prostredníctvom nového znalostného centra EK pre biodiverzitu . Na dosiahnutie väčšieho vplyvu na spoločnosť a hospodárske odvetvia si občianska veda a crowdsourcing vyžadujú aj analýzu veľkých objemov údajov, umelú inteligenciu, sociálne vedy, komunikačné a politické nástroje.

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-01 Observing and mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystems – RIA

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-02 Building taxonomic research capacity near biodiversity hotspots and for protected areas by networking natural history museums and other taxonomic facilities – IA

Valuing and restoring biodiversity and ecosystem services

Investície do výskumu a inovácií položia základy pre zavádzanie a implementáciu riešení inšpirovaných prírodou. Takéto riešenia podporia ekosystémové služby, biodiverzitu, dodávku biomasy, ale aj prístup k pitnej vode, čistú pôdu, lepšie živobytie, zdravšie stravovanie, potravinovú bezpečnosť  a zabezpečenie potravín z bezpečných potravinových systémov. Využívanie prírodou inšpirovaných riešení prispeje k tvorbe zelených pracovných miest a budovaniu odolnosti voči klimatickej zmene a prírodným katastrofám.  

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-03 Network for nature: multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions  – CSA

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-04 Natural capital accounting: Measuring the biodiversity footprint of products and organizations – IA

Managing biodiversity in primary production

Biodiverzita je základom udržateľnej prvovýroby. Výrobné systémy sú v súčasnosti často špecializované s limitovaným počtom plodín, plemien a druhov lesných stromov s obmedzeným genetickým základom.  Tento trend je nevyhnuté zvrátiť predovšetkým v kontexte zrýchľujúcej sa zmeny klímy a rastúcej populácie.

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-05 Intercropping – understanding and using the benefits of complexity in farming and value chains – RIA

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-06 Monitoring and effective measures for agrobiodiversity – RIA

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-07 Protection and sustainable management of forest genetic resources of high interest for biodiversity, climate change adaptation, and forest reproductive materials – RIA

Enabling transformative change on biodiversity

Výskum a inovácia môže podporiť uskutočnenie transformačných zmien, iniciovať procesy, zmeny správania a činnosti s dopadom na biodiverzitu. Socio-ekonomický a multidisciplinárny výskum prinesie poznatky a nástroje na pochopenie transformačnej zmeny pre tvorbu politiky v oblasti biodiverzity, riešenie nepriamych príčinných faktorov straty biodiverzity a urýchlenie spoločenských zmien relevantných pre biodiverzitu.

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-08 Assessing the nexus of extraction, production, consumption, trade and behaviour patterns and of climate change action on biodiversity in the context of transformative change – RIA

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-09 Understanding the role of behaviour, gender specifics, lifestyle, religious and cultural values, and addressing the role of enabling players (civil society, policymakers, financing and business leaders, retailers) in decision making – RIA

Interconnecting biodiversity research and supporting policies

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-10 Cooperation with the Convention on Biological Diversity – CSA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh