Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

BiodivERsA+ 2021-2022 Joint Call Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and seaDátum otvorenia: 01. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 30. 11. 2021 00:00 -

Rozpočet: 30 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Európske partnerstvo pre biodiverzitu Biodiversa+ oznámilo otvorenie spoločnej výzvy na predkladanie návrhov na nadnárodný výskum na roky 2021 – 2022 s názvom „Podpora ochrany biodiverzity a ekosystémov na súši a na mori“.

Vyhlásenie tejto výzvy zároveň znamená oficiálny začiatok programu Biodiversa+.

Cieľom tejto výzvy je podporiť nadnárodné výskumné projekty (trvanie 3 roky), ktoré sa zaoberajú jednou alebo viacerými z troch (navzájom sa nevylučujúcich) tém:

  • 1. téma – Poznatky na určenie prioritných oblastí ochrany, vytvorenie účinných a odolných ekologických sietí, posilnenie druhovej ochrany a zachovanie genetickej rozmanitosti
  • 2. téma – Viacnásobné prínosy a náklady ochrany biodiverzity a ekosystémov: synergie a kompromisy
  • 3. téma – Účinné riadenie a spravodlivá správa na dosiahnutie odvážnych výsledkov ochrany

Podporujú sa projekty kombinujúce aspekty z viacerých tém. Táto výzva je zameraná na ochranu biodiverzity vo voľnej prírode. Nezahŕňa napríklad úsilie o obnovu biotopov a druhov alebo ochranu ex-situ.

Výzva sa vzťahuje na všetky prostredia, t. j. suchozemské, sladkovodné a morské. Zahŕňa aj výskum ochrany biodiverzity v najvzdialenejších regiónoch a zámorských krajinách a územiach EÚ.

Kritéria hodnotenia

  1. krok – fáza pred predložením návrhu – súlad s rozsahom výzvy, novosťou výskumu a očakávaným vplyvom na spoločnosť/politiku;
  2. krok – fáza úplného návrhu – vedecká excelentnosť, kvalita a efektívnosť realizácie a očakávaný vplyv na spoločnosť/politiku, vrátane prístupu k zapojeniu zainteresovaných strán.

Pripravte sa konzultáciou

– Príručky zapojenia zainteresovaných strán BiodivERsA (viac informácií o zapojení zainteresovaných strán vo financovaných projektoch)

– Príručku o politike BiodivERsA (pre viac informácií o politickej relevantnosti výskumných návrhov).

– súbor nástrojov BiodivERsA Citizen Science

Zúčastnené krajiny:

Do tejto výzvy sa zapojilo 46 financujúcich organizácií z 34 krajín, ktoré si spolu s Európskou komisiou* vyhradili celkovú sumu viac ako 40 miliónov EUR:

Belgicko, Brazília**, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Maroko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko (vrátane Azorských ostrovov), Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Tunisko a Turecko.

* Spolufinancovanie Európskou komisiou (a prípadne ďalšími financujúcimi subjektmi) prebieha až do podpísania dohody o grante s Európskou komisiou.

** Na výzve sa zúčastnia tieto brazílske štáty s podporou CONFAP: Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina. Okrem toho sa na federálnej úrovni na výzve zúčastní CNPq.

UPOZORNENIE

– každý výskumný partner v projekte musí spĺňať kritériá oprávnenosti a pravidlá svojej financujúcej organizácie

Online platforma na predkladanie predbežných návrhov EPSS je otvorená.

Viac informácií, kompletné oznámenie a všetky podporné dokumenty nájdete na stránke BiodivERsA

Zdroj, BiodivERsA+, nakh