Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hosťovanie na STU v Bratislave pre MSCA IF

Potenciálni žiadatelia musia spĺňať podmienky stanovené vo výzve Marie-Sklodowska-Curie-Akcie pre jednotlivé štipendiá.

V termíne na predloženie návrhov do 11/09/2019 výskumník (*):

– musí mať doktorandský titul alebo mať aspoň štyri roky ekvivalentnej výskumnej praxe na plný úväzok,
– nesmú mať pobyt alebo vykonávať svoje hlavné činnosti na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov v priebehu 3 rokov bezprostredne predchádzajúcich uvedenej uzávierke,.

Viac informácií nájdete v tomto formulári

Kontaktná osoba:
Zdenko Takáč
Docent
E-Mail: zdenko.takac@stuba.sk
Telefón: 00421-918-674296
https: //www.uia