Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Medzinárodná konferencia ECO & ENERGY Innovation


Začiatok: 15. 06. 2022 09:00

Koniec: 16. 06. 2022 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: NEK

Miesto konania: Pezinok
Národný energetický klaster (NEK), Bratislava Vás pozýva na odborné podujatie – konferenciu s medzinárodnou účasťou
ECO & ENERGY Innovation, ktorá sa uskutoční 15. a 16. júna 2022 v Hoteli Rozálka v Pezinku. Odborný partner konferencie je Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA, podujatie tiež podporili:

  • Ministerstvo hospodárstva SR
  • Technická univerzita v Košiciach – TUKE
  • Slovenská komora stavebných inžinierov – SKSI
  • Združenie stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS
  • Národná recyklačná agentúra Slovensko NARA – SK
  • Spolupracujúce priemyselné klastre REPRIK, IPEEK, TEEK

Podujatie je zaujímavé pre členov a partnerov klastrov, komory a agentúry, odborníkov z oblasti inovácií, priemyslu, energetiky a ochrany životného prostredia.

Konferencia nadväzuje na dlhoročnú sériu podujatí ENERGOFUTURA a prioritne sa zaoberá riešeniami inovácií a startupovými prístupmi v oblasti priemyslu a stavebníctva s dopadmi na energetiku a ekológiu. ECO & ENERGY Innovation je novým moderným prezentačným a implementačným nástrojom výmeny aktuálnych a najmodernejších vedomostí a skúseností podnikov, univerzít, agentúr, komôr a samospráv regiónov, miest i obcí, ministerstiev, ako aj inštitúcií v oblasti intenzifikácie slovenskej inovačnej kapacity v súčasnom globálnom prostredí. Cieľom je, aby sa táto konferencia stala lídrom inovačnej bázy vedomostí tejto oblasti, jedinečnou príležitosťou a udalosťou pre širokú diskusiu a výmenu vedomostí a skúseností odborníkov a zástupcov priemyslu i vzdelávania na Slovensku.
Programové okruhy:

  • Inovácie v MSP priemyselných podnikoch,
  • programy a projekty v energetike,
  • KZE a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov,
  • revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika, originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4.

Bližšie informácie a podmienky účasti záujemcov sú k zverejnené na webovej adrese organizátora. Nájdete tu podrobnejšie informácie o projekte, samotnej konferencii, registračný formulár a pokyny pre zverejnenie príspevku so šablónou pre písanie textov do zborníka konferencie.

Pozvánka

Kontakt na organizátorov pre účely komunikácie o konferencii: ecoenergo.innovation@gmail.com
organizačný garant: Ing. Ján Marcin, MBA tel.: +421 910 961 141

8.6.2022, mit

Pridať do Google Calendar