Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HNN3.0 | Workshop on “Unlocking Success: Insider Insights for Winning Horizon Europe Health Proposals”


Začiatok: 12. 03. 2024 14:00

Koniec: 12. 03. 2024 16:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: HNN 3.0 network

Miesto konania: Online

Odkaz: https://www.healthncp.net/news-events/hnn30-workshop-unlocking-success-insider-insights-winning-horizon-europe-health
Sieť národných kontaktných bodov pre klaster Zdravie HNN3.0 organizuje dňa 12. apríla 2024 online podujatie, ktoré je zamerané na zlepšenie zručností pri písaní projektových návrhov pre oblasť zdravie. Pozornosť bude venovaná častiam projektového návrhu excelentnosť, dopad a implementácia. Podrobne sa prejdú jednotlivé hodnotiace kritériá a o praktické skúsenosti sa podelí aj hodnotiteľ projektov. Záverečná časť bude venovaná formuláru ku klinickým skúšaniam.

 

Cieľová skupina:
Tento seminár je určený všetkým zainteresovaným stranám, najmä koordinátorom, ktorí pripravujú projektový návrh na tému v rámci klastra Zdravie s termínom uzávierky 11. apríla 2024, prípadne uvažujú o zapojení sa do projektov v budúcnosti.

 

Bližšie informácie a registrácia

 

Zdroj: HNN3.0, mob, 29.2.2024

Pridať do Google Calendar