Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora Horizontu Európa na Slovensku

Národné kontaktné body (NCPs) pre program Horizont Európa sú hlavnou podpornou štruktúrou na národnej úrovni. Úlohou NCPs je predovšetkým informovať vedeckú komunitu a podniky o možnostiach a príležitostiach účasti v programe Horizont Európa prostredníctvom individuálneho poradenstva a konzultácií, ale aj informačných dní, workshopov, seminárov, webinárov. NCPs aktívne pomáhajú potenciálnym žiadateľom s prípravou projektového návrhu po formálnej stránke, dokážu pomôcť aj pri vyhľadávaní a prepájaní partnerov do konzorcií či projektov v Horizonte Európa, a to na národnej úrovni ako aj v rámci cezhraničných aktivít. 

 

Národný systém NCPs sa vytvoril na základe výzvy EK, pričom činnosť a aktivity NCPs musí byť v súlade s dokumentom EK „Minimum Standards and Guiding Principles for Setting Up Systems of National Contact Points under Horizon Europe„.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadilo od 2. januára 2014 profesionálnu kanceláriu NCPs alokovanú na Centre vedecko-technických informácií SR, ktorá je prvým kontaktom pre výskumníkov či inovátorov, ktorí chcú získať viac informácií o výzvach programu Horizontu Európa, právnych a finančných pravidlách, prípadne hľadajú partnerov do projektového konzorcia.

 

Činnosť NCPs koordinuje Národný koordinátor NCPs:

 

Kvetoslava PAPANOVÁ – kvetoslava.papanova@cvtisr.sk 

 

Národné kontaktné body (Zoznam)

Národný delegát zastupuje príslušný členský štát EÚ na rokovaniach programových výborov Horizontu Európa, ktoré sa uskutočňujú pravidelne pod vedením EK.

Význam tejto funkcie spočíva predovšetkým v dosahu na tvorbu 2- ročných pracovných programov pre jednotlivé priority programu Horizont Európa, z ktorých priamo vychádzajú výzvy EK na projekty vrátane alokácie finančných zdrojov.

 

 

Zoznam národných delegágotov programových výborov programu Horizont Európa za SR
Programový výbor:Titul:Meno:Priezvisko:
Strategic configuration: Strategic overview of the implementation of the whole programme, coherence across the individual work programmes of the different parts of the programme, including missions MrAndrej Kurucz
European Research Council (ERC) Mr.MartinVenhart
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)MrsKarlaZimanová
Research InfrastructuresMrIvan Pezlar
HealthMrRichardImrich
Culture, creativity and Inclusive SocietyMrs.KatarinaDeakova
Civil Security for SocietyMsDominikaReynolds
Digital, Industry and SpaceMrJurajKubica
Climate, Energy and MobilityMrs.TatianaKovacikova
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and EnvironmentMrStanislavHroncek
The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystemsMrEdmundŠkorvaga
Widening participation and strengthening the European Research AreaMr.DanielStraka
Euratom – FissionMrBranislavHatala
Euratom – FusionMrPavelVeis

Styčná kancelária pre výskum a vývoj (SLORD) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR a pôsobí v Bruseli od januára 2014. Slovenská republika sa tak zaradila k viac ako 20 štátom EÚ, ktoré takúto kanceláriu v Bruseli úspešne prevádzkujú už niekoľko rokov.

 

Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

Hlavné činnosti:

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä z programov Horizont 2020 a Horizont Európa, slovenskej výskumnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách
 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli
 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

 

 

Styčná kancelária poskytuje slovenským výskumníkom, ako aj výskumníkom pôsobiacim na Slovensku svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaŠ SR.

 

Webstránka kancelárie SLORD

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami.

Tím diplomatických zástupcov všetkých ministerstiev zastupuje záujmy Slovenska v Európskej únii a tvorí tak predĺženú ruku rezortov pri presadzovaní stanovísk, návrhov a odporúčaní na rokovaniach v rámci Rady EÚ. Takéto zastúpenie v Bruseli máme aj pre Oblasť školstva, vedy, výskumu. V prípade záujmu, je možné kontaktovať slovenských zástupcov pre túto oblasť, kde nás zastupujú aktuálne dvaja tajomníci.

 

Kontakt:
Avenue de Cortenbergh 79, 1000, Brussels, Belgicko

Tel.:+32 27436811
Fax:+32 27436888
Mobil:+32 475531754 (pohotovostný mobil)
Email:eu.brussels@mzv.sk

 

Stále zastúpenie udržiava kontakty aj s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom, osobitne so slovenskými poslancami a Európskou komisiou. Je tiež v kontakte so všetkými, koho sa EÚ dotýka. Zahŕňa to slovenské podniky, regióny, lobistov, konzultantov, akademikov a médiá.