Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Záverečná správa skupiny expertov EK na podporu monitorovania misií EÚ

Skupina expertov vypracovala koncepčné chápanie misií EÚ ako politického prístupu v kontexte politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

V tejto správe navrhuje rámec monitorovania a ukazovatele zamerané na rozsah rozvoja a realizácie misií „nad rámec programu Horizont Európa“. Tento politický prístup je originálnou prácou prispôsobenou systémovej povahe misií, ktorá vychádza z kontextu „mimo programu Horizont Európa“ a identifikuje jeho kľúčové piliere. Keďže sa zameriava na monitorovanie činností, ktoré nie sú priamo financované z programu Horizont Európa, dopĺňa monitorovanie vykonávané Európskou Komisiou a misiami EÚ.

Práca bola doplnená úvodným mapovaním súčasného pokroku pri vykonávaní piatich misií EÚ. Na základe toho skupina expertov navrhla rámec a ukazovatele, ktoré dopĺňajú rámec vplyvu Horizontu Európa a systémy monitorovania a hodnotenia jednotlivých misií, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú, s cieľom umožniť systematické monitorovanie misií EÚ a jednotlivých misií.

Viac informácií: Commission Expert Group to support the monitoring of EU Mission – Final report of the EG