Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zamestnanosť a sociálny vývoj v Európe 2023

Nová správa Európskej komisie Employment and social developments in Europe 2023 / Zamestnanosť a sociálny vývoj v Európe 2023 prináša informácie o pretrvávajúcom nedostatku pracovnej sily a nepostačujúcich kvalifikovaných pracovníkoch v EÚ. Zameriava sa na povolania a odvetvia, v ktorých sa očakáva, že bude aj naďalej pretrvávať nedostatok pracovných síl, ako napríklad v stavebníctve, zdravotníctve, vede, technológiách (najmä informačných a komunikačných technológiách), strojárstve a matematike.

Tento trend sa bude pravdepodobne zvyšovať so starnutím populácie a s postupujúcou ekologickou a digitálnou transformáciou. V správe sa analyzujú faktory, ktoré prispievajú k tomuto pretrvávajúcemu nedostatku pracovných síl, a ktoré sa v jednotlivých povolaniach môžu odlišovať. Napríklad nedostatok pracovných miest v oblasti STEM často vyplýva z nedostatočnej ponuky pracovníkov s vysoko špecializovanými zručnosťami. V menej kvalifikovaných a manuálnych povolaniach, ako je napríklad práca v oblasti dlhodobej starostlivosti, zohrávajú významnejšiu úlohu zlé pracovné podmienky a problémy pri udržaní pracovníkov.

Na odstránenie nedostatku pracovných síl je potrebné podporovať účasť nedostatočne zastúpených skupín na trhu práce. Opatrenia zamerané na zníženie rodovej diskriminácie sú tiež dôležité, keďže pretrvávajúci nedostatok pracovných síl je vidieť hlavne v oblastiach, kde dominujú buď ženy (napr. zdravotné sestry alebo upratovačky), alebo na pracovných miestach, kde dominujú muži (napr. špecialisti v informačných technológiách).
Správa preto analyzuje a ponúka niekoľko potenciálnych riešení. Zdôrazňuje účinnosť zvyšovania a preškoľovania kvalifikácie ako aj iniciatív na zosúladenie ponuky a dopytu po pracovnej sile. V správe sa tiež vyzdvihujú pozitívne účinky posilnenia pracovných stimulov, reformy daňových systémov, systémov sociálnych dávok a zlepšenia pracovných podmienok.

Zdroj: Publications Office EU, 7. 8. 2023, elz