Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyjadrite svoj názor k európskym cieľom v oblasti klímy na rok 2040

Celkový názor na ambície EÚ v oblasti klímy do roku 2040

V európskom právnom predpise v oblasti klímy sa vyžaduje, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Tá je definovaná ako rovnováha medzi zostávajúcimi emisiami hlavných skleníkových plynov (oxid uhličitý, oxid dusný, metán a fluórované skleníkové plyny) a odstraňovaním CO2 z atmosféry. Ďalej sa v ňom stanovuje cieľ, aby EÚ do roku 2030 znížila čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. EÚ sa snaží ísť príkladom a podporovať ambiciózne opatrenia v oblasti klímy na celom svete.

V reakcii na energetickú krízu spôsobenú inváziou Ruska na Ukrajinu navrhla Európska komisia aj plán REPower EU, ktorého cieľom je rýchlo znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť zelenú transformáciu.

Verejná konzultácia je zameraná na širokú verejnosť a zainteresované strany, ktoré sa zapojili do transformácie či ktorých sa môže transformácia dotýkať, ako sú vnútroštátne, regionálne a miestne vlády a orgány, príslušné priemyselné sektory a súvisiace združenia, sociálni partneri, spotrebitelia a profesijné organizácie, MVO, výskumné a akademické inštitúcie a orgány verejného obstarávania.

Vďaka verejnej konzultácie bude možné zhromaždiť dôkazy a spätnú väzbu od zainteresovaných strán v súvislosti s budúcimi ambíciami EÚ v oblasti klímy a ich výzvami a príležitosťami pre všetky odvetvia hospodárstva. Tým sa obohatí posúdenie Komisie týkajúce sa vhodných cieľov v oblasti klímy do roku 2040, získajú informácie na účely analýzy transformácií odvetví, ktoré sú potrebné na splnenie tohto cieľa na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, a poskytnú vstupy o možnom vývoji nástrojov v oblasti klímy po roku 2030.

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka. Ak online dotazník nemôžete vyplniť, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese.

Dotazník je dostupný v niektorých úradných jazykoch EÚ, aj v slovenskom jazyku. Svoju odpoveď môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

DOTAZNÍK

Zmena klímy zostáva rozhodujúcou výzvou nadchádzajúcich desaťročí. V európskom právnom predpise v oblasti klímy ako významnej súčasti Európskej zelenej dohody je zakotvený záväzok EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a jej cieľ v oblasti klímy do roku 2030 znížiť čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. V súčasnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa EÚ usilovala dosiahnuť klimatickú neutralitu a väčšiu odolnosť voči zmene klímy a vo svojom úsilí vytrvala. Prinesie to dlhodobé hospodárske, spoločenské a environmentálne prínosy pre obyvateľov Európy, pričom sa na nikoho nezabudne, a zároveň sa poskytne pozitívny príklad na podnietenie globálnych opatrení.

Škodlivé účinky globálneho otepľovania sú čoraz častejšie a zjavnejšie a majú ničivé následky na celom svete. Naliehavá potreba ráznych globálnych opatrení na boj proti zmene klímy prichádza v čase vysokých cien energie, celosvetovej krízy v zásobovaní potravinami a geopolitického napätia, ktoré vyvolala invázia Ruska na Ukrajinu. Energetická kríza, ktorú spôsobila vojna, nám pripomenula riziká energetickej závislosti EÚ a veľmi jasne ukázala, že je potrebné urýchliť prechod ku klimatickej neutralite v EÚ a na celom svete, a to v záujme energetickej bezpečnosti a hospodárskej stability, ako aj v záujme zníženia narušení a vplyvov súvisiacich s klímou.

EÚ vypracovala komplexný súbor právnych predpisov v oblasti klímy, energetiky, životného prostredia a súvisiacich politík, ktoré jej umožnili znížiť emisie skleníkových plynov a prekročiť svoje záväzky v oblasti klímy. Tieto politiky a opatrenia viedli k jasnému oddeleniu hospodárskej činnosti od emisií skleníkových plynov a podnietili rozvoj čistej energie.

Právne záväzný cieľ EÚ, ktorým je klimatická neutralita do roku 2050, udáva smer, ktorým sa treba uberať. Komplexný politický rámec na dosiahnutie zvýšeného cieľa v oblasti klímy do roku 2030, legislatívny balík „Fit for 55“, navrhla Komisia v roku 2021. Po politickom odsúhlasení Európskym parlamentom a Radou urýchli balík Fit for 55 modernizáciu nášho hospodárstva, zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, zavádzanie nových technológií a zabezpečí efektívnejšie využívanie našich prírodných zdrojov. Zdokonalené technológie s nízkymi a nulovými emisiami CO2 a skúsenosti s vykonávaním politík v oblasti klímy ďalej rozširujú možnosti transformácie hospodárstva a spoločnosti EÚ po roku 2030.

Vzhľadom na hĺbku potrebných hospodárskych a spoločenských zmien, krátky časový rámec a rozsah politických a hospodárskych rozhodnutí, ako aj dôležitosť stimulovania správneho druhu investícií a zabránenia účinkom odkázanosti na uhlík potrebuje EÚ jasnú cestu znižovania emisií skleníkových plynov po roku 2030 smerom k cieľu klimatickej neutrality do roku 2050. To umožní lepšie pochopiť naliehavú potrebu transformácie v rôznych odvetviach hospodárstva a poskytne informácie pre budúcu prípravu rámca politiky v oblasti klímy a energetiky po roku 2030.

V európskom právnom predpise v oblasti klímy sa Komisia vyzýva, aby navrhla celoeurópsky cieľ v oblasti klímy do roku 2040, pričom sa zohľadní orientačný rozpočet na emisie skleníkových plynov (definovaný ako kumulatívne čisté emisie za dané obdobie) na roky 2030 – 2050. Iniciatívu Komisie týkajúcu sa cieľa v oblasti klímy do roku 2040 bude sprevádzať posúdenie vplyvu, v rámci ktorého sa budú riešiť rôzne typy vplyvov súvisiacich s týmto cieľom.

Odpovede na tento dotazník prispejú k posúdeniu vplyvu a formovaniu nadchádzajúcej iniciatívy. Táto verejná konzultácia sa zameriava na celkovú úroveň ambícií do roku 2040 a skúma možný vývoj a úlohu nástrojov politiky EÚ v oblasti klímy s cieľom pripraviť podklady pre budúcu analýzu politík, ktoré musí EÚ vykonávať po roku 2030.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131

Zdroj: EK, mit, 2023