Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyhodnotenie výzvy Green Deal Call v Horizonte 2020

Do poslednej najväčšej tematicky zameranej výzvy Programu H2020 Green Deal Call s rozpočtom 1 miliarda EUR zameranej na podporu výskumných a inovačných projektov v rámci Európskej zelenej dohody s uzávierkou 27. januára 2021 bolo v rámci 23 tém (topics) predložených rekordných 1550 projektových návrhov! Výzva bola štruktúrovaná do ôsmich tematických oblastí, ktoré odrážajú kľúčové pracovné témy v rámci Európskej zelenej dohody a dvoch horizontálnych oblastí, ktoré sa týkajú posilňovania vedomostí a postavenia občanov. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zameriava na výzvy uvedené v príslušnej oblasti.

Slovenskí žiadatelia sa zapojili do prípravy stovky projektových návrhov s počtom účastí 143. Slovenské subjekty sa uchádzali celkovo o vyše 70,4 miliónov EUR.

Tieto projekty výrazne prispejú k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a prinesú hmatateľné a viditeľné riešenia najmä v oblastiach:

  • Zvyšovanie klimatických ambícií;
  • Čistá, cenovo dostupná a bezpečná energia;
  • Priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo;
  • Budovy efektívne využívajúce energiu a zdroje;
  • Udržateľná a inteligentná mobilita;
  • Biodiverzita a ekosystémy;
  • Nulové znečistenie, prostredie bez toxických látok.

Žiadatelia boli koncom mája informovaní o výsledkoch hodnotiaceho procesu a v súčasnosti výkonné agentúry EK pripravujú na podpis grantové dohody s úspešnými žiadateľmi. Predpokladá sa, že projekty sa začnú implementovať koncom roka 2021. Do realizácie projektov bude zapojených cez 1800 účastníkov z výskumnej obce, verejného a súkromného sektora a organizácií občianskej spoločnosti.

V rámci 72 úspešných projektových návrhov bude finančne podporených aj 6 slovenských subjektov v rámci 3 projektov z tém H2020-LC-GD-2020-1.1, 6.1 a 10.3. Slovenské expertné tímy tak získajú na realizáciu projektových aktivít celkovo 2,146 miliónov EUR. Očakáva sa, že grantové dohody s úspešnými konzorciami budú podpísané do septembra 2021. Úspešným žiadateľom srdečne gratulujeme!

Zdroj: EK, CINEA, zverejnené: 17.6.2021, mit