Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyhodnotenie výziev v oblasti priemyslu, nerastných surovín a materiálov

Výzvy programu Horizont Európa pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír s uzávierkou v januári a marci roku 2022, ktoré sa orientovali na oblasť priemysel, nerastné suroviny a materiály (Destinácia 1 a 2 pracovného programu Horizont Európa pre roky 2021 a 2022), zaznamenali vysoký záujem zo strany žiadateľov.

Vo výzvach v týchto oblastiach bolo podaných spolu až 1253 projektových návrhov.

Prehľad počtu podaných projektových návrhov v jednotlivých témach.

Kontakt na Slovensku

Zdroj: Funding & Tenders Opportunities Portal, 11.05.2022, erh