Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Všetky informácie o programe Horizont Európa na jednom mieste

Medzinárodná sieť národných kontaktných bodov programu Horizont Európa vytvorila virtuálne miesto s názvom Horizon Europe NCP Portal. Potenciálni žiadatelia a prijímatelia grantov z programu Horizont Európa majú tak prístup k množstvu informácií a dokumentov, ako aj podporných nástrojov a služieb, ktoré sieť národných kontaktných bodov v celej EÚ vyvinula, dopĺňa a zdokonaľuje s cieľom podpory širšej účasti v programe.

NCP portál slúži ako zdroj všetkých dostupných informácií o programe Horizont Európa a vhodne dopĺňa informácie na Funding and Tenders Opportunities portále. Okrem iného tu nájdete aj oficiálne informácie o účasti v Horizonte Európa, informácie o výzvach, rôzne školenia, prezentácie a iný študijný materiál, ale aj užitočné zdroje vyvinuté národnými kontaktnými bodmi, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu pre záujemcov alebo prijímateľov grantov z programu Horizont Európa.

Portál obsahuje voľne dostupné informácie, ale aj také, ktoré sú dostupné až po vytvorení registrácie.

NCP portál sa člení na 3+1 hlavné bloky:

V časti Academy nájdete informácie týkajúce sa školení, kurzov a workshopov.

V časti školenia sú zvyčajne voľne prístupné online vzdelávacie webináre a selektovať ich môžete podľa oblastí programu.

Kurzy naopak môžete absolvovať, ak ste na portáli zaregistrovaní a máte vytvorené užívateľské konto.

Časť workshopy je určená len pre oficiálne menované národné kontaktné body ako nástroj na skvalitnenie ich poradenských činností.

Národné kontaktné body sú podporné štruktúry zriadené členskými štátmi a pridruženými krajinami, ktoré podpísali s Európskou komisiou asociačné dohody umožňujúce pristúpiť k programu Horizont Európa. Na Slovensku pracuje Národná kancelária Horizontu, ktorá združuje Národné kontaktné body a poskytuje konzultácie a poradenstvo slovenským subjektom.

Zdroj: HE NCP Portal, 24.4.2023