Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vesmírna stratégia EÚ pre bezpečnosť a obranu

Vesmírna stratégia EÚ pre bezpečnosť a obranu
Zdroj: EK

Dňa 10. marca 2023 zverejnila EK oznámenie k finálnej verzii dokumentu Vesmírna stratégia EÚ pre bezpečnosť a obranu. Vesmírne systémy a služby v EÚ sú kľúčové pre fungovanie našej spoločnosti a hospodárstva, ako aj pre bezpečnosť a obranu. EÚ preto označila vesmír za strategickú oblasť. V súčasnom geopolitickom kontexte rastúcej mocenskej súťaže a zintenzívnenia hrozieb EÚ prijíma opatrenia na ochranu svojich vesmírnych aktív, obranu svojich záujmov, odrádzanie od nepriateľských aktivít vo vesmíre a posilnenie svojho strategického postavenia a autonómie.

Stratégia je priamou implementáciou Strategického kompasu EÚ prijatým pred necelým rokom. Ten definoval vesmír spolu s kybernetickým a námorným priestorom ako sporné strategické oblasti, ktorých bezpečnosť musí byť zaistená. Stratégia navrhuje lepšie chrániť vesmírne systémy a služby a maximalizovať využívanie vesmírnych systémov na účely bezpečnosti a obrany, čím sa posilní úloha EÚ ako globálnej vesmírnej mocnosti.

Kľúčové piliere stratégie sú:

  • zabezpečenie spoločného chápania vesmírnych hrozieb;
  • zvýšenie odolnosti a ochrany vesmírnych systémov a služieb v EÚ;
  • posilnenie kolektívnej schopnosti EÚ reagovať na všetky útoky a hrozby, ktoré ohrozujú bezpečnostné záujmy EÚ;
  • rozvoj vesmírnych kapacít s dvojakým využitím, a to aj na bezpečnostné a obranné účely;
  • podpora globálnych partnerstiev.

EÚ tiež posilní svoju technologickú suverenitu znížením strategických závislostí a zabezpečením príslušných dodávateľských reťazcov, podporou synergií medzi vesmírom a obranou a zlepšením zručností pre obranný a vesmírny priemysel EÚ.

Stratégia poskytuje súbor opatrení, ktoré zahŕňajú ochranu vesmírnych systémov a služieb, využívanie vesmíru na účely bezpečnosti a obrany, koordinovanú reakciu na vesmírne hrozby a snahu o posilnenie existujúcej spolupráce v oblasti vesmírnej bezpečnosti v záujme zodpovedného správania sa vo vesmíre.

Viac informácií

#EUDefence

#EUSpace

#StrategyCompass

#EUDefenceIndustry

Zdroj: EK, zverejnené: 13.3.2023, autor: kha