Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k zavádzaniu vodíkových údolí

Tento prieskum EU Survey poskytuje príležitosť podeliť sa o názory a poskytnúť spätnú väzbu na koncepciu a zavádzanie vodíkových údolí (Hydrogen Valley – H2V). Ide o vodíkové ekosystémy, ktoré pokrývajú určitú geografickú oblasť. Ich pôsobnosť môže siahať od miestneho alebo regionálneho zamerania až po konkrétny národný alebo medzinárodný región. V rámci svojho geografického rozsahu vodíkových údolí pokrývajú viacero krokov v hodnotovom reťazci vodíka, od výroby vodíka po jeho následné skladovanie a distribúciu odberateľom prostredníctvom rôznych druhov dopravy. Vodíkové údolia zvyčajne prezentujú všestrannosť vodíka tým, že dodávajú ideálne viacerým sektorom vo svojej geografii, ako je mobilita, priemysel a konečné využitie energie. Vodíkové údolia sú teda ekosystémy alebo klastre, v ktorých sú prepojené rôzne konečné aplikácie. Rozsah projektu však presahuje rámec jednoduchých demonštračných činností. Zvyčajne zahŕňa aj niekoľko čiastkových projektov, ktoré tvoria väčšie „portfólio“, preto sú kľúčové pre rozvoj vodíkového hospodárstva a mali by sa stimulovať vo všetkých členských štátoch (ČŠ).

Čo sú vodíkové údolia?

Vodíkové údolie je stredne veľká oblasť, kde sa čistý vodík vyrába na miestnej úrovni a spotrebúva v domácnostiach, vozidlách a priemysle. Myšlienkou vodíkových údolí je vytvoriť sebestačný vodíkový ekosystém od začiatku až do konca. Cieľom týchto projektov je vytvoriť malé vodíkové centrá, ktoré by mohli slúžiť ako odrazový mostík k rozvoju európskeho vodíkového hospodárstva.

Kontext

Európska zelená dohoda a Vodíková stratégia (European Green Deal, Hydrogen Strategy) mapujú túto transformáciu a čistý vodík považuje za jednu z prioritných oblastí, v ktorých sú potrebné inovatívne a trhovo pripravené technológie na urýchlenie postupného ukončenia používania fosílnych palív a na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho blahobytu občanov EÚ. Po agresívnej vojne Ruskej federácie na Ukrajine sa vodík tiež považuje za kľúčový pre zaistenie energetickej bezpečnosti kontinentu. Oznámenie REPowerEU posúva ambície európskej zelenej dohody na ďalšiu úroveň. Jeho akcelerátor vodíka stanovuje stratégiu na zdvojnásobenie predchádzajúceho cieľa EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov vodíka na 10 miliónov ton ročnej domácej výroby a ďalších 10 miliónov ton ročného dovozu vodíka do roku 2030. Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (Important Projects of Common European Interest – IPCEI) venované vodíku, Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie III (Renewable Energy Directive – RED), Zákon o čistom nulovom priemysle (Net Zero Industry Act – NZIA) a vodíková banka (Net Zero Industry Act) budú mať veľký význam pre podporu tohto cieľa. Splnenie ambicióznych ambícií si však bude vyžadovať, aby EÚ výrazne zvýšila svoje čisté vodíkové hospodárstvo.

Na urýchlenie tohto prelomového vývoja sú potrebné značné investície do výskumu a inovácií, ako aj spoločné úsilie verejného a súkromného sektora. Program Horizont Európa už podporuje Spoločný podnik pre čistý vodík sumou 1 miliarda EUR, ktorú dopĺňa rovnaká suma od priemyselných a výskumných partnerov. Okrem toho Komisia v pláne REPowerEU vyčlenila ďalších 200 miliónov EUR na financovanie prvých stavebných prvkov výskumu a inovácií vodíkového hodnotového reťazca na miestne podmienky.

Komisárka M. Gabriel podpísala 1. marca 2023 v mene kolégia spoločné vyhlásenie o rozvoji údolí s organizáciami Hydrogen Europe, Hydrogen Europe Research a európskym partnerstvom H2V S3. Zaviazali sa spojiť úsilie na podporu urýchlenia výskumu, vývoja, demonštrácie a zavádzania vodíkových údolí, ako aj súvisiacej infraštruktúry. Okrem toho sa Komisia zaviazala predložiť plán na zdvojnásobenie počtu vodíkových údolí. V tom čase ich už existovalo 23 v 11 členských štátoch. Veľký počet z nich je stále v počiatočnom štádiu vývoja a len malý počet (menej ako 20 %) je v súčasnosti nasadený alebo plne funkčný.

Hlavným cieľom tejto verejnej konzultácie – prieskumu je zhromaždiť názory a stanoviská k rôznym otázkam vrátane konkrétnych politických odporúčaní. Spätná väzba bude podkladom pre vypracovanie Stratégie pre vodíkové údolia.

EK stránka k vodíkovým údoliam

Zdroj: EU Survey, 21.7.2023, mit