Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Unikli ďalšie návrhy pracovných programov programu Horizont Európa

Portál Science|Business postupne zverejňuje nové neschválené návrhy (drafts) pracovných programov na roky 2023 – 2024, aktuálne sa jeden týka klímy, energetiky a mobility (klaster 5) a druhý potravín, poľnohospodárstva a výskumu životného prostredia (klaster 6). Poskytujú výskumným pracovníkom predbežný prehľad o tom, aké výzvy na projekty možno očakávať v rokoch 2023 a 2024.
V rámci programu Horizont Európa sa každé dva roky vypracúvajú nové pracovné programy, v ktorých sa stanovujú výzvy na predkladanie projektov, ich rozsah a rozpočty. Tieto dokumenty podliehajú revíziám, ale po ich schválení Európskou komisiou stanovujú podmienky výskumných projektov v rámci rôznych častí programu Horizont Európa a poskytujú výskumným pracovníkom jasný prehľad o dostupných finančných prostriedkoch.

V rámci konzultácií s členskými štátmi, univerzitami a výskumnými ústavmi o obsahu dokumentov však existuje problém s rovnosťou prístupu k návrhom dokumentov, keďže Európska komisia posiela návrhy kľúčovým zainteresovaným stranám, ktoré majú dobré kontakty s tvorcami politík EÚ a jednotlivých štátov.

Príjemcovia rozposielajú návrhy interne, pričom niektoré inštitúcie ich dokonca umiestňujú za inštitucionálne firewally, aby ich mohli zdieľať so všetkými svojimi výskumníkmi. Táto nerovnomerná distribúcia návrhov vytvára nerovnosť v prístupe, pričom niektorí výskumní pracovníci vedia, aké výzvy môžu očakávať už niekoľko mesiacov vopred, zatiaľ čo iní musia usilovne pripravovať návrhy, keď sú pracovné programy oficiálne zverejnené. To je zvyčajne veľmi blízko času otvorenia prvých výziev.

V záujme zvýšenia transparentnosti Science|Business zverejňuje uniknuté návrhy programu Horizont Európa. Hoci sa môžu zmeniť, poskytujú dobrý prehľad o tom, čo sa chystá. Ak všetko pôjde dobre, tu uverejnené programy by mala Európska komisia dopracovať a prijať do konca roka 2022, pričom prvé výzvy na predkladanie návrhov by sa mali otvoriť už v decembri 2022 alebo januári 2023.

Klíma, energia a mobilita – júnová aktualizácia

Prvý návrh programu, v ktorom sa uvádzajú výzvy, ktoré sa budú financovať v nasledujúcich dvoch rokoch sa šíri od januára, ale novšia verzia z júna už ponúka pohľad na predbežné rozpočty a termíny.

Cieľom tohto klastra v rámci programu Horizont je prispieť k ekologickej a digitálnej transformácii EÚ tým, že sa pomôže dosiahnuť, aby sektory energetiky a mobility boli do roku 2050 uhlíkovo neutrálne, a zároveň sa zvýši strategická autonómia EÚ. Komisia podľa návrhu dúfa, že v nasledujúcich dvoch rokoch investuje 2,788 miliardy EUR do podpory týchto cieľov.

Vzhľadom na energetickú krízu, ktorá sa začala ruskou inváziou na Ukrajinu, sa v návrhu pracovného programu kladie veľký dôraz na bezpečnosť dodávok, pričom najväčšia časť rozpočtu, takmer 1 miliarda EUR, je určená na projekty týkajúce sa udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie. Na zefektívnenie, udržateľnosť a inkluzívnosť využívania energie je vyčlenených ďalších 208 miliónov eur. EUR, ktoré z veľkej časti tvoria financie na projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti budov a priemyselných procesov.

Ďalšou veľkou témou je doprava – 419 miliónov EUR je určených na projekty zamerané na rozvoj ekologickej a konkurencieschopnej dopravy, od leteckej dopravy až po elektrické vozidlá. Ďalších 231,5 milióna EUR je určených na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti dopravy a mobility.

Na vedu o klíme a reakcie na podporu ekologického prechodu plánuje Komisia vyčleniť 221 miliónov EUR, pričom financie sú určené na zlepšenie predpovedania klímy a lepšie pochopenie zmeny klímy. Ďalších 237 miliónov EUR bude investovaných do medzisektorových projektov súvisiacich s prechodom na klímu, čo zahŕňa významné finančné prostriedky pre odvetvie výroby batérií, aby sa jeho výrobky stali účinnejšími a mali dlhšiu životnosť.

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Prvý návrh pracovného programu pre tento klaster nie je taký komplexný a chýbajú v ňom podrobnosti o rozpočtoch a termínoch. Sú v ňom však uvedené všeobecné myšlienkové línie v rámci siedmich zastrešujúcich tém.

Prvá z nich sa zameriava na biodiverzitu. Projekty, ktoré sa budú financovať, sa budú zameriavať na pochopenie a riešenie hlavných príčin straty biodiverzity, ponúknu spôsoby ochrany a obnovy rozmanitosti vrátane osvedčených postupov pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a akvakultúru.

V oblasti potravinových systémov sú peniaze určené na prechod k udržateľnému poľnohospodárstvu a rybnému hospodárstvu s cielenou podporou medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.

Sú tu aj peniaze na prácu v oblasti obehového hospodárstva a biohospodárstva v odvetviach, ako je drevospracujúci priemysel, textilná výroba, cestovný ruch a recyklácia plastov a elektroniky.

Na boj proti znečisteniu bude Komisia financovať projekty na ochranu pitnej vody, monitorovanie nových znečisťujúcich látok v moriach a oceánoch a zvyšovanie udržateľnosti rôznych procesov a výrobkov.

Financujú sa aj výskum a inovácie, ktoré hľadajú postupy šetrné ku klíme s cieľom znížiť emisie. Ďalším cieľom je podpora vidieckych, pobrežných a mestských komunít prostredníctvom zvýšenia inklúzie a navrhovania nových obchodných modelov. Samostatná téma sa bude týkať riadenia pre Zelenú dohodu EÚ a zvyšovania environmentálnych pozorovaní a využívania digitálnych technológií ako prostriedkov umožňujúcich ekologický prechod.

Ďalšie návrhy pracovných programov

Všetky návrhy pracovných programov

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers

Zdroj: Science Business, 4. 10. 2022, kas