Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súbor výstupov o otvorenom vzdelávaní

Aktuálna výzva udržať krok so všetkými zmenami a transformáciami v spoločnosti sa ukazuje ako obzvlášť naliehavá hlavne v oblasti vzdelávania. Z tohto dôvodu European Research Executive Agency publikovala v marci 2024 nový súbor výstupov o otvorenom vzdelávaní (CORDIS results pack on open schooling). 

Deväť projektov financovaných EÚ, ktoré sú prezentované v tomto súbore, sa zameriava na podporu otvoreného vzdelávacieho ekosystému, ktorý poskytne študentom všetko, čo potrebujú na orientáciu v dnešnom živote a predvídanie budúceho vývoja. Dnešným školám väčšinou chýbajú metodiky a postupy potrebné na uspokojenie rozmanitých potrieb študentov 21. storočia. Nové zručnosti, ako je riešenie problémov a kritické myslenie, a oblasti, ako je informatika, umelá inteligencia, strojárstvo, ekologická transformácia a environmentálne povedomie, si vyžadujú, aby sa študenti vedeli naplno ponoriť do nových poznatkov namiesto toho, aby boli iba ich pasívnymi príjemcami. V tomto kontexte si vzdelávanie vyžaduje zásadnú zmenu. Vzdelávanie sa musí odohrávať v reálnom svete: doma, v komunite, v múzeu, v laboratóriu, v parku. Vzdelávanie založené na kompetenciách sa nemôže realizovať len  v priestoroch školy. Je čoraz zrejmejšie, že riešením je otvorené školstvo, ktoré zahŕňa úplne iný prístup k tomu, „čo“, „kde“ a „kedy“ sa ľudia učia. Otvorené školstvo vyzýva tvorcov politík, školy, rodičov, komunitu, akademickú obec a podniky, aby sa stali spolupracovníkmi pri pretváraní vzdelávacích skúseností a transformácii spôsobu, akým sa študenti učia, a zároveň posilnili prepojenie medzi učením a spoločnosťou.

 

Zdroj: 2.4.2024, elz