Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Startupy, scaleupy a jednorožce v Európe

V najnovšej správy o výkonnosti MSP v EÚ 2021/22 nájdete aj informácie, ktoré sa venujú startupom a scaleupom. Európske startupy tvoria len zhruba 16% celkovej populácie svetových startupov. Správa tiež ukazuje obrovské rozdiely v priemernej investícii na startup aj miere rastu jednorožcov v USA a EÚ.

V EÚ-27 vzniká každoročne mnoho podnikov, medzi ktorými tvoria startupy skupinu podnikov, ktorá je obzvlášť zaujímavá. Zvyčajne sa zaoberajú výskumom a vývojom a inováciou produktov, služieb alebo procesov s cieľom rozvíjať nové trhy alebo narúšať už existujúce trhy. Okrem toho majú startupy ambíciu rásť, často rýchlo.

Startupy

Národné a medzinárodné štatistické organizácie v súčasnosti neposkytujú porovnateľné údaje o začínajúcich MSP v EÚ. Preto boli informácie vo výročnej správe o MSP, ktoré nasledujú v tejto časti, získané z databázy spoločností Crunchbase. Táto databáza poskytuje informácie o začínajúcich firmách na celom svete a zameriava sa na digitálny sektor.

Na účely tejto správy boli startupy MSP v EÚ identifikované zo zoznamu spoločností v databáze Crunchbase, ktoré boli a) aktívne, b) ziskové spoločnosti s menej ako 250 zamestnancami, c) boli založené v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 a mali sídlo v členskom štáte EÚ-27. Údaje o holandských spoločnostiach v databáze Crunchbase boli z analýzy vylúčené, pretože podrobná analýza podľa odvetví ukázala, že v mnohých priemyselných odvetviach predstavovali holandské spoločnosti neprimerane veľký počet začínajúcich podnikov v EÚ-27. Táto situácia pravdepodobne odráža skôr politické zmiernenie požiadaviek na založenie novej spoločnosti a výrazné rozšírenie samostatnej zárobkovej činnosti vo všeobecnosti než silný základný nárast “skutočných” startupov.

Podľa Crunchbase bolo k 31. decembru 2021 v EÚ-26 (EÚ-27 bez Holandska) aktívnych celkovo 16 253 startupov. Tieto startupy v EÚ predstavovali 12,5 % celosvetového počtu startupov. Najväčší počet startupov MSP v rámci EÚ-26 malo Nemecko (3 353 startupov alebo 20,6 % všetkých startupov MSP v rámci EÚ-26). Ďalšie štyri členské štáty (FR, ES, SE a IT) sa na celkovom počte začínajúcich podnikov v EÚ-26 podieľali viac ako 5 %.

Populácia startupov (počet startupov a % populácie začínajúcich podnikov v EÚ-26*) v EÚ-26 na Crunchbase – december 2021. Zdroj: SME Performance Review Annual Report 2021/2022

Startupy na 1 miliardu EUR HDP v roku 2020 – členské štáty EÚ-26, EÚ-26 celkovo a vybrané krajiny mimo EÚ v decembri 2021. Zdroj: SME Performance Review Annual Report 2021/2022

Startupy na 1 milión obyvateľov (odhad na rok 2020) – členské štáty EÚ-26, EÚ-26 celkovo a vybrané krajiny mimo EÚ v decembri 2021. Zdroj: SME Performance Review Annual Report 2021/2022

Po zohľadnení veľkých rozdielov v počte startupov v jednotlivých krajinách/regiónoch sa ukazuje, že celková úroveň financovania začínajúcich MSP v USA bola vyššia nielen z dôvodu väčšieho počtu začínajúcich MSP v USA, ale aj preto, že financovanie na jeden startup bolo v USA podstatne vyššie. Naopak, úroveň financovania na jeden startup v EÚ-26 bola v prvých troch rokoch najnižšia zo všetkých štyroch regiónov/krajín, ktoré sa v analýze posudzovali, a v roku 2021 len mierne vyššia ako vo zvyšku sveta.

Financovanie startupov na jeden startup – EÚ-26, USA, Spojené kráľovstvo a zvyšok sveta. Zdroj: SME Performance Review Annual Report 2021/2022

Scaleupy

Kľúčovým problémom je, či sa startupom podarí rozšíriť svoju činnosť (škálovať). Malé a stredné podniky škálujú len zriedkavo, ale keď sa im to podarí, majú výrazný pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest a hospodársky rast, ktorý pretrváva dlhší čas. V jednej z nedávnych štúdií OECD zameraných na päť krajín EÚ-27 sa zistilo, že vo všetkých analyzovaných krajinách vytvorili škálujúce podniky väčšinu nových pracovných miest a že škálujúce podniky sa neúmerne podieľali na tvorbe hodnoty.

V 20 z 27 členských štátov tvorili v roku 2019 podniky s vysokým rastom 10 až 16 % podnikov s najmenej 10 zamestnancami a len v dvoch členských štátoch (CY a RO) bolo medzi podnikmi menej ako 5 % podnikov s vysokým rastom.

Podiel rýchlo rastúcich podnikov na populácii podnikov s najmenej 10 zamestnancami pôsobiacich v podnikateľskom sektore – 2019. Zdroj: SME Performance Review Annual Report 2021/2022

Jednorožce

Zameranie sa na jednorožce poskytuje iný pohľad na škálovanie. Za jednorožce sa považujú všetky spoločnosti, ktoré dosiahli hodnotu aspoň 1 miliardu USD, a to pri prvotnej verejnej ponuke (IPO) či pred ňou, alebo pred jej odchodom k súkromnému kapitálu. Malí a strední jednorožci sú definovaní ako podniky, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a v súčasnosti majú status jednorožca.

K januáru 2022 získalo štatút jednorožca 611 MSP na celom svete, z ktorých 23 malo sídlo v EÚ-27. Väčšina MSP jednorožcov v EÚ-27 mala sídlo v DE (10) alebo v NL (5), hoci sedem ďalších členských štátov malo aspoň jedného jednorožca (BE, CY, ES, FR, LU, MT a SE).

Celkový počet MSP jednorožcov – EÚ-27, USA, Spojené kráľovstvo, zvyšok sveta a príslušné členské štáty EÚ-27 – január 2022. Zdroj: SME Performance Review Annual Report 2021/2022

Väčšina MSP jednorožcov získala tento status od roku 2017 vo všetkých štyroch krajinách/regiónoch a všetky štyri krajiny/regióny zaznamenali najvyšší počet nových MSP jednorožcov v roku 2021. Celkový počet 12 nových MSP jednorožcov v EÚ-27 zaznamenaný v roku 2021 predstavoval o niečo viac ako polovicu celkového počtu následne zaznamenaného v roku 2022 a predstavoval výrazný skok oproti nulovej registrácii MSP jednorožcov v roku 2020.

Počet nových jednorožcov MSP ročne – EÚ-27, USA, Spojené kráľovstvo a zvyšok sveta – 2017 – 2021. Zdroj: SME Performance Review Annual Report 2021/2022

MSP, ktoré v rokoch 2015 až 2019 ukončili svoj status jednorožca prostredníctvom prvotnej verejnej ponuky (IPO), dosiahli počas pandémie Covid-19 dobré výsledky, pričom ceny akcií podnikov so sídlom v EÚ-27 aj v USA sa do 4. štvrťroka 2021 v porovnaní so 4. štvrťrokom 2019 v priemere viac ako zdvojnásobili. Ukončené jednorožce MSP počas pandémie v oboch regiónoch výrazne prekonali indexy akciových trhov a percentuálne zisky cien akcií boli spravidla väčšie v prípade ukončených jednorožcov so sídlom v EÚ-27, hoci mali podobný priebeh ako v prípade ukončených jednorožcov v USA.

Zo siedmich jednorožcov z MSP so sídlom v EÚ-27, ktorí ukončili činnosť prostredníctvom IPO, väčšina (4) uskutočnila IPO v DE. V Holandsku, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch amerických vystúpil z EÚ-27 po jednom malom a strednom jednorožcovi. Prevažná väčšina exitujúcich jednorožcov z MSP so sídlom v USA uskutočnila IPO v USA (47 zo 49). Zvyšné 2 výstupy sa uskutočnili v HK a CA.

Dáta a texty sú prevzaté z SME Performance Review Annual Report 2021/2022.

Zdroj: https://innonews.blog/, 19. 08. 2022, ivf