Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o základných právach 2023

Správa Fundamental rights report 2023, ktorú publikovala agentúra FRA / European Union Agency for Fundamental Rights, obsahuje prehľad vývoja v danej oblasti v roku 2022. Identifikuje úspechy aj problematické oblasti. V správe sa uvádzajú aj stanoviská agentúry FRA k tomuto vývoju vrátane zhrnutia dôkazov.

Správa sa zaoberá širokým spektrom dôsledkov vojny na Ukrajine v oblasti základných práv s osobitným zameraním na situáciu vysídlených osôb a dôrazom na riziká pre zraniteľné osoby.

Okrem toho správa sa v ďalších kapitolách zameriava na Chartu základných práv EÚ; rovnosť a diskrimináciu; rasizmus, xenofóbiu a súvisiacu neznášanlivosť; rovnosť a začleňovanie Rómov; azyl, hranice a migráciu; informačnú spoločnosť, ochranu súkromia a údajov; práva dieťaťa; prístup k spravodlivosti – práva obetí a nezávislosť súdnictva; a uplatňovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Zdroj: Pubications Office of the EU, 29.9.2023, elz