Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čistý vodík zverejnil výzvu na rok 2023

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean Hydrogen Joint Understanding) zverejnil 17. januára 2023 výzvu na predkladanie projektových návrhov na rok 2023. Žiadatelia sa budú môcť uchádzať o podporu v celkovej výške 195 miliónov EUR určených na projekty, ktoré podporia vytváranie najmodernejších čistých vodíkových technológií.

Výzva obsahuje 26 tém rozdelených na:

  • 11 Innovation Actions (IA)
  • 13 Research and Innovation Actions (RIA)
  • 2 Coordination and Support Actions (CSA)

Päť inovačných akcií (IA) sa považuje za strategicky dôležitých a očakáva sa, že demonštračné projekty schválené v rámci týchto tém budú mať významný vplyv na urýchlenie prechodu na vodíkové hospodárstvo. Synergie s inými európskymi partnerstvami a programami, ako aj s členskými štátmi a ich regionálnymi programami sú základom viacerých tém.

Tématicky je výzva členená nasledovne:

Renewable Hydrogen Production (výroba zeleného vodíka) 7 tém 49 M€
Hydrogen Storage and Distribution (distribúcia a uskladnenie vodíka) 5 tém 36 M€
Transport (doprava a vodíkové technológie) 3 témy 25,5 M€
Heat and Power (vykurovanie a energetika) 4 témy 19 M€
Cross-cutting (prierezové témy) 3 témy 7,5 M€
Hydrogen Valleys (vodíkové údolia) 2 témy 38 M €
Strategic Research challenge (strategický výskum) 2 témy 20 M€  

Spoločný podnik pre čistý vodík alebo partnerstvo pre čistý vodík je jedinečné verejno-súkromné partnerstvo podporujúce výskumné a inovačné činnosti v oblasti vodíkových technológií v Európe. Stavia na úspechu svojho predchodcu, Spoločného podniku pre palivové články a vodík. Hlavným cieľom Spoločného podniku pre čistý vodík je prispieť k Európskej zelenej dohode a vodíkovej stratégii financovaním výskumných a inovačných činností.

Partnerstvo sa snaží zintenzívniť vývoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca v oblasti bezpečných a udržateľných čistých vodíkových technológií a posilniť jeho konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o podporu podnikania, najmä malých a stredných podnikov. To umožňuje rýchle uvedenie inovatívnych a konkurencieschopných čistých riešení na trh. Konečným cieľom je prispieť k udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému EÚ a vodíkovej stratégii EÚ, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri vykonávaní plánu na dosiahnutie klimatickej neutrality.

Ako podať projektový návrh

Základnou podmienkou účasti je vytvorenie konzorcia, ktoré projektový návrh predkladá. Výzva a jej témy sú zverejnené na portáli F&T OP, kde nájdete plné znenia tém a náležitosti výzvy: Call HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1.

Konečný termín na predkladanie projektových návrhov: 18. apríl 2023, 17:00 (SEČ)

Online systém na predkladanie projektových návrhov (F&T OP Submission System) bude sprístupnený žiadateľom v deň otvorenia výzvy t.j. 31. januára 2023.

Sprievodné podujatia

Spoločný podnik pre čistý vodík pripravuje online informačný deň, na ktorom budú predstavené jednotlivé témy výzvy 2023. Informačný deň sa uskutoční 26. januára 2023 (9:15 – 13:30 hod. SEČ). Na podujatie je potrebné sa REGISTROVAŤ.

V súvislosti s hľadaním partnerov do projektov organizuje sieť NCP špecializované podujatie Horizon Europe Clean Hydrogen Consortia Building Event, ktoré sa bude konať 31. januára 2023 v čase od 9:30 – 13:00 hod.

Súvisiace dokumenty a odkazy:

  • Výzva na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu Spoločného podniku pre čistý vodík na rok 2023 (2023/C 16/02) – oznam o zverejnení výzvy vo Vestníku EK 17.1.2023
  • Národná vodíková stratégia (kľúčový dokument, ktorý rámcuje a určuje smerovanie rozvoja vodíkových technológií na Slovensku)

Zdroj: CH JU, 19.1.2023, mit