Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čistý vodík otvoril výzvu na rok 2024

Spoločný podnik pre čistý vodík zverejnil 17. januára 2024 novú výzvu na predkladanie projektových návrhov v oblasti vodíkového výskumu. Celkovo je na podporu projektov rozvoja vodíkových technológií v celom vodíkovom hodnotovom reťazci k dispozícii 113,5 milióna EUR.

Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie európskych čistých vodíkových technológií a prispieť tak k udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému. Zameria sa na výrobu, distribúciu a skladovanie čistého vodíka s cieľom dodávať energiu ťažko dekarbonizovateľné odvetvia, ako sú ťažké priemyselné odvetvia a vysokovýkonné dopravné aplikácie.

Clean Hydrogen Partnership

Výzva sa zameriava na kľúčové priority (stanovené v Strategickom výskumnom programe partnerstva) v rôznych oblastiach výskumu a inovácií s priamym a kvantifikovaným vplyvom na dosiahnutie cieľov Spoločného podniku pre čistý vodík.

V rámci výzvy bude vyhlásených 8 inovačných akcií (IA), 11 výskumných a inovačných akcií (RIA) a 1 koordinačnej a podpornej akcie (CSA).

Okruhy tém výzvy:

5 tém – 25M€ – Renewable Hydrogen Production
5 tém – 27M€ – Hydrogen Storage and Distribution
4 témy – 19M€ – Transport
2 témy – 9M€ – Heat and Power
2 témy – 4.5M€ – Cross-cutting
2 témy – 29M€ – Hydrogen Valleys*

Viacero tém je zameraných na synergie s inými európskymi partnerstvami a programami, ako aj s regionálnymi programami. Dôležitou novinkou výzvy pre rok 2024 je, že projekty sa budú realizovať prostredníctvom lump sum – paušálnych výdavkov.

Oznámenie o výzve je k dispozícii v Úradnom vestníku EÚ v 24 jazykoch.

Dôležité dokumenty a odkazy k výzve:

Ak máte otázky k výzve, môžete ich zasielať priamo na vyhlasovateľa výzvy: PROJECTS@clean-hydrogen.europa.eu.

Zdroj: CH JU, 17.1.2024, mit