Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločenská hodnota umenia a kultúry

Európska komisia, Directorate-General for Research and Innovation, vydala nový informačný dokument The societal value of the arts and culture / Spoločenská hodnota umenia a kultúry, ktorý sa zameriava na ich úlohu v oblasti blahobytu, duševného zdravia a inkluzívneho začlenenia ľudí.

Umenie a kultúra sú silnými faktormi zmeny, o to viac, keď sú prepojené so širšími súvislosťami pojmov blahobytu, duševného zdravia a inklúzie. V tomto dokumente sa rozoberá spoločenská hodnota umenia a kultúry, ich vplyv na pohodu, duševné zdravie a začlenenie, ako aj ich úloha pri otváraní nových politických ciest. Výber najnovších výskumných zistení z projektov rámcového programu Horizont 2020 poukazuje na nové možnosti a premieta ich do konkrétnych politických opatrení, ktoré môžu rôzne zainteresované strany ďalej prenášať a rozširovať.

Zdroj, 2.4.2024, elz