Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rýchly prehľad grantov EÚ pre startupy a inovatívne MSP

Na priloženom linku nájdete stručný prehľad európskych programov financovania, ktoré podporujú (nielen) startupy a inovatívne malé a stredné podniky. Prehľad je pripravený v PDF formáte v angličtine a obsahuje aj kontaktné miesta jednotlivých podporných schém pre Slovensko.

Čo v prehľadoch nájdete?

Na začiatku dokumentu sú tabuľky, v ktorých sú programy rozdelené podľa:

  • štádia životného cyklu, ktorý podporujú: od výskumu cez vývoj a testovanie produktu až po trhové aktivity
  • tematických priorít, na ktoré sa zameriavajú

Za tabuľkami nájdete stručnú informáciu o každom programe:

  • popis každého programu
  • financovanie
  • cieľové skupiny
  • prípadné špecifiká
  • oficiálne stránky programov
  • aktuálne výzvy na predkladanie návrhov projektov
  • kontaktné miesta v SR, kde získate ďalšie informácie a/alebo podporu.

Prehľad sa venuje výlučne tzv. komunitárnym programom, teda priamo riadeným na úrovni EÚ a neobsahuje európske programy, ktoré sú riadené na národnej úrovni, tzn. Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a Plán obnovy a odolnosti, ako ani národnú podporu prostredníctvom štátneho rozpočtu.

Upozornenie: Prehľad je subjektívny pohľad autora na rozdelenie a charakteristiku programov a ich zameranie pre potreby najmä deep tech startupov a výskumno-inovačne zameraných MSP, pripravený vo februári 2023. Programy a kontakty sa môžu v priebehu času meniť.

Stiahnite si Rýchly prehľad grantov EÚ pre startupy a inovatívne MSP (PDF).

Zdroj: https://innonews.blog/, 20. 02. 2023, ivf