Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvý strategický plán programu Horizont Európa

Európska komisia dňa 15. marca 2021 prijala prvý Strategický plán programu Horizont Európa (HE), nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, v hodnote 95,5 miliardy EUR v bežných cenách. Strategický plán je v programe HE novinkou a stanovujú sa v ňom strategické smerovania pre zameranie investícií v prvých štyroch rokoch programu. Zabezpečuje sa ním, aby opatrenia v oblasti výskumu a inovácie prispievali k prioritám EÚ vrátane klimaticky neutrálnej a zelenej Európy, Európy pripravenej na digitálny vek a hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí.

Ambiciózny plán pre ambiciózny program

V strategickom pláne sa stanovujú strategické smerovania pre investície do výskumu a inovácie v rámci programu HE na nasledujúce štyri roky:

  1. podpora otvorenej strategickej autonómie prostredníctvom vedúceho postavenia pri vývoji kľúčových digitálnych, podporných a vznikajúcich technológií, odvetví a hodnotových reťazcov,
  2. obnova ekosystémov a biodiverzity v Európe a udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
  3. dosiahnutie stavu, v ktorom bude Európa prvým digitálnym, obehovým, klimaticky neutrálnym hospodárstvom,
  4. vytvorenie odolnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti.

Základom všetkých štyroch smerovaní je medzinárodná spolupráca, keďže má zásadný význam pri riešení mnohých globálnych výziev.

Strategický plán zahŕňa aj európske spoločne financované a spoločne programované partnerstvá a misie EÚ, ktoré sa majú prostredníctvom programu HE podporovať. Partnerstvá budú zamerané na kritické oblasti, ako je energetika, doprava, biodiverzita, zdravie, potraviny a obehovosť, a budú dopĺňať desať inštitucionalizovaných európskych partnerstiev, ktoré Komisia navrhla vo februári.

Misie EÚ sa budú zaoberať globálnymi výzvami, ktoré zasahujú do nášho každodenného života, a to stanovením ambicióznych a inšpiratívnych, ale dosiahnuteľných cieľov, ako je boj proti rakovine, prispôsobenie sa zmene klímy, ochrana našich oceánov, premena miest na zelenšie a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín. Misie EÚ budú využívať množstvo nástrojov naprieč rozmanitými disciplínami a oblasťami politiky, a tak riešiť komplexné otázky prostredníctvom výskumných projektov, politických opatrení, či dokonca legislatívnych iniciatív.

V rámci smerovaní plánu sa budú riešiť aj mnohé prierezové otázky, ako je rodová rovnosť. Začlenenie rodového rozmeru bude štandardnou požiadavkou, pokiaľ ide o obsah výskumu a inovácie v rámci celého programu, ak sa neuvedie, že otázky pohlavia či rodové otázky nemusia byť pre príslušnú tému relevantné.

Ďalšie kroky

Priority stanovené v strategickom pláne programu HE sa budú vykonávať prostredníctvom pracovného programu HE. Stanovujú sa v ňom možnosti financovania činností v oblasti výskumu a inovácie prostredníctvom tematických výziev na predkladanie návrhov a tém. Prvé výzvy na predkladanie návrhov budú vyhlásené na jar 2021 a budú predstavené počas Dní európskeho výskumu a inovácií, ktoré budú prebiehať 23. – 24. júna 2021.

Súvislosti

V nadväznosti na politickú dohodu o programe HE z marca – apríla 2019 začala EK proces strategického plánovania. Výsledky sú uvedené v strategickom pláne.

Strategický plán bol vypracovaný v nadväznosti na rozsiahly proces spoločného navrhovania, do ktorého bol zapojený Európsky parlament, členské štáty, zainteresované strany a široká verejnosť. V rôznych štádiách procesu strategického plánovania bolo predložených viac než 8 000 príspevkov. Cieľom inkluzívneho procesu spoločného navrhovania je zabezpečiť čo najširšiu spoluzodpovednosť a optimalizovať celkový vplyv programu Horizon Europe.

Tlačová správa EK

Viac informácií:

Zdroj: SLORD