Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Poznáme laureátov ocenenia osobností slovenskej vedy za rok 2022

Vedec roka 2022. Foto (zľava): Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat. / doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. / prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. / doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. Zdroj: https://www.cvtisr.sk

Päť výnimočných slovenských osobností pôsobí v oblasti matematiky, techniky, chémie, strojárskych technológií, informatiky a umelej inteligencie.

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia,vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností. Ocenenia za významné dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku sa odovzdávali v piatich kategóriách.

Ako uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič: „Centrum vedecko-technických informácií SR dlhodobo nielen propaguje a popularizuje vedu, techniku, výskum a inovácie odbornej i laickej verejnosti, ale výraznou mierou sa podieľa aj na presadzovaní princípov otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vede. Svojimi aktivitami tak neustále zlepšuje vnímanie vedy a techniky a ich významu v rámci celej spoločnosti. Aj toto podujatie prispieva k podpore našich vedkýň a vedcov a oceneniu ich práce a dosiahnutých výsledkov.“

Ako dodal predseda hodnotiacej komisie Peter Samuely: „Aj v tomto roku mala hodnotiaca komisia náročnú úlohu. Dostali sme množstvo nominácií a je pre mňa veľkým potešením, že aj na základe toho môžem konštatovať, že máme na Slovensku zanietené vedkyne a vedcov, ktorí dosahujú vo svojich odboroch významné výsledky.“

V jednotlivých kategóriách získali ocenenie za rok 2022 tieto osobnosti:

  • Kategória Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal zapoužitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.

          prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.  

  • Kategória Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal zavýznamné medzinárodné uznanie a potenciálny prínos výskumu v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi.

          Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat.

  • Kategória Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.,Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Ocenenie získal za významný prínos v riadiacich a navigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov.

          doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

  • Kategória Technológ roka/Technologička roka: doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach. Ocenenie získal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.

         doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD.

  • Kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.,Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Ocenenie získala za jedinečný prínos k rozvoju a zviditeľneniu slovenskej vedy na medzinárodnej úrovni v oblasti umelej inteligencie, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizontu Európa a založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií s medzinárodným presahom.

          prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Podujatie sa uskutočnilo za účasti zástupcov vyhlasovateľov ocenenia, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, členov hodnotiacej komisie, rektorov a prorektorov viacerých slovenských univerzít, zástupcov organizácií podporujúcich vedu a výskum, partnerov a mediálnych partnerov podujatia.

Ako doplnil generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič: „Verím, že aj v budúcnosti budeme pre odbornú verejnosť rovnocenným partnerom, ktorý neustále reflektuje na aktuálne riešené potreby našej spoločnosti. Nielen v súvislosti s ďalším ročníkom tohto podujatia sa budeme zaoberať otázkou rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxi či potrebou riešenia otázky etického správania sa vo vede a výskume.“

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2022 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia je spoločnosť SPP, partnermi podujatia sú spoločnosť Datalan a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Mediálnymi partnermi podujatia sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a relácia VAT – Veda a technika, magazín Nextech, Rádio Devín a Rádio Regina Západ.

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 17. 5. 2023, autor: rpa