Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Platforma Misie EÚ Adaptácia na zmenu klímy

Platforma na podporu implementácie Misie EÚ Adaptácia na zmenu klímy (MIP4Adapt) podporuje európske regionálne a miestne orgány pri príprave a plánovaní ich adaptačných stratégií a ciest na zvýšenie odolnosti voči zmene klímy. Signatárom charty misie Platforma MIP4Adapt uľahčuje vytváranie komunity praxe (Community of practice) a poskytuje technickú pomoc, aby regióny a miestne orgány mohli:

 • využívať svoje existujúce hodnotenia zraniteľnosti a rizík v oblasti klímy na vypracovanie plánov adaptácie na zmenu klímy a plánov ako financovať a realizovať riešenia na prispôsobenie sa zmene klímy,
 • identifikovať vhodné demonštračné projekty adaptácie na zmenu klímy,
 • identifikovať a získať finančnú podporu na ich realizáciu,
 • stimulovať zapojenie a mobilizáciu občanov a zainteresovaných strán do inkluzívnych prístupov k adaptácii na zmenu klímy.

Čo je MIP4Adapt?

Misijná platforma Mission Implementation Platform for Adaptation MIP4Adapt sa zameriava na podporu európskych regiónov a miestnych orgánov v ich úsilí o budovanie odolnosti voči dôsledkom zmeny klímy prostredníctvom:

 • podpory výmeny poznatkov, skúseností a osvedčených postupov + podpory koordinácie a spolupráce medzi jednotlivými členmi komunity praxe (Community of Practice.). Patria sem regionálne a miestne orgány, ktoré sú signatármi charty misie, priatelia misie (Friends of the Mision), projekty misie a iné relevantné projekty financované zo zdrojov EÚ,
 • zosúladenia a prepojenia projektov financovaných EÚ s Platformou MIP4Adapt, identifikácia synergií a komplementarít, ktoré pomáhajú zabezpečiť súdržnosť podpory regionálnych a miestnych orgánov v súvislosti s plánovaním adaptácie na zmenu klímy,
 • poskytnutia možnosti prezentovať na stránke Climate-ADAPT (v spolupráci s EEA) usmernenia, nástroje, údaje a príslušné projekty, z ktorých môžu všetky regionálne alebo miestne orgány čerpať pri príprave plánov odolnosti voči zmene klímy,
 • poskytovania technickej pomoci regionálnym a miestnym orgánom, ktoré sú signatármi charty, s cieľom pomôcť im využívať svoje hodnotenia zraniteľnosti a rizík v oblasti klímy na vypracovanie adaptačných plánov a na financovanie a realizáciu riešení na prispôsobenie sa zmene klímy, identifikovať demonštračné projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy a získať prístup k financovaniu a prostriedkom na ich realizáciu či zapojiť a mobilizovať občanov a zainteresované strany,
 • ponuky funkcie asistenčného pracoviska pre regionálne a miestne orgány, ktoré sú signatármi charty a ktoré majú otázky týkajúce sa činností MIP4Adapt alebo konkrétne ich plánovania adaptácie na zmenu klímy,
 • informovania regiónov, miestnych orgánov, komunít, akademických inštitúcií a spoločností o aktivitách misie, podnecovať ich aktívnu podporu a šírenie informácií o aktuálnom dianí, podujatiach a školeniach, ktoré sú otvorené pre všetkých,
 • organizovania výročného fóra misie, ktoré je každoročným hlavným podujatím misie za účasti širokého spektra relevantných aktérov s cieľom zhodnotiť pokrok misie a vymeniť si názory na jej ďalšie smerovanie,
 • monitorovania, podávania správ a hodnotenia pokroku misie, zúčastnených regiónov, miestnych orgánov, komunít a projektov misie.

Viac informácií nájdete v dokumente často kladených otázok FAQ.

Zdroj: MIP4Adapt, 18.4.2023, mit