Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorený prístup k výskumným infraštruktúram JRC

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia pre ľudí pracujúcich v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malých a stredných podnikoch (MSP) a vo všeobecnosti vo verejnom a súkromnom sektore.

JRC ponúka prístup do svojich nejadrových zariadení výskumníkom a vedcom z členských štátov EÚ a krajín pridružených k výskumnému programu EÚ Horizont 2020. Pokiaľ ide o jadrové zariadenia, JRC sa otvára členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k výskumnému programu Euratom.

Poskytovanie prístupu hosťujúcim výskumníkom je súčasťou stratégie JRC (SVC) s cieľom:

 • rozšíriť šírenie vedeckých poznatkov;

 • zvýšiť konkurencieschopnosť;

 • preklenúť priepasť medzi výskumom a priemyslom;

 • zabezpečiť školenia a budovanie kapacít.

Vedci budú mať možnosť pracovať v nasledujúcich oblastiach:

 • jadrová bezpečnosť a ochrana (laboratóriá Euratomu);
 • chémia;
 • biologické vedy / vedy o živote;
 • fyzikálne vedy;
 • IKT;
 • aktivity typu foresight.

Výsledky sa premietnu do misie JRC na podporu tvorby politík EÚ.

JRC otvára prístup k týmto skupinám výskumných infraštruktúr:

Jadrové výzvy:

 • Používateľské laboratórium Actinide (ActUsLab),

 • Laboratórium hodnotenia environmentálnych a mechanických materiálov (EMMA),

 • Európska výskumná infraštruktúra pre jadrové reakcie, rádioaktivitu, žiarenie a technologické štúdie v oblasti vedy a aplikácií (EUFRAT).

Nejadrové výzvy:

 • Skladovanie energie,

 • Európske laboratórium pre štrukturálne hodnotenie (ELSA),

 • Nanobiotechnologické laboratórium.

Relevantný prístup

Prístup založený na relevantnosti závisí výlučne od vedeckého a sociálno-ekonomického významu na európskej úrovni. Je založený na procese vzájomného hodnotenia po výzve na predloženie návrhov. Projekty, ktoré pristupujú k zariadeniam JRC v režime riadenom podľa dôležitosti, sú spoplatnené iba dodatočnými nákladmi spojenými s takýmto prístupom. Zobraziť relevantné prístupové informácie.

Trhovo orientovaný prístup

Trhovo orientovaný prístup sa poskytuje po zaplatení poplatku pokrývajúceho náklady na celý prístup SVC a je zameraný hlavne na priemysel.

Zdroj: JRC, 26.5.2021, kas