Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorené JRC výzvy na prístup k výskumných infraštruktúram

Do pozornosti dávame vyhlásenie 8. výziev na prístup k výskumným infraštruktúram v Spoločnom výskumnom centre (JRC) Európskej komisie v Pettene (Holandsko), Karlsruhe (Nemecko) a Ispre (Taliansko).

EMMA

Spoločné výskumné centrum otvára 3 zo svojich laboratórií na hodnotenie environmentálnych a mechanických materiálov (EMMA) v Pettene. Zariadenia EMMA sa zameriavajú na testovanie materiálov pri vysokých teplotách a v korozívnom prostredí s použitím skúšobných vzoriek od mikro až po makrorozmery. Väčšina výskumu podporuje medzinárodné a európske projekty, na ktorých sa podieľajú národné jadrové výskumné laboratóriá, akademická obec, ako aj jadrový priemysel.

ACTUSLAB

Laboratórium Actinide UserLab (Actuslab) zahŕňa najmodernejšie prístroje na meranie a skúmanie vlastností materiálov v širokom rozsahu teplôt, tlakov a magnetických polí. Štúdie vykonávané v JRC pomáhajú dostať poznatky o aktinidoch na úroveň „materiál podľa návrhu“. Podpora medzinárodnej spolupráce a poskytovanie prístupu k jeho špecializovaným zariadeniam prostredníctvom programov EÚ je kľúčové pre realizáciu a rozšírenie Európskeho výskumného priestoru v oblasti chémie a fyziky aktinidov.

ELSA

Európske laboratórium pre posudzovanie konštrukcií (ELSA) ponúka najväčšie zariadenie Hopkinsonovej tyče na svete (HopLab), ktoré sa používa na štúdium materiálov a konštrukčných prvkov pri veľmi rýchlom dynamickom zaťažení, napríklad pri výbuchoch a nárazoch, kde sú potrebné znalosti o správaní sa materiálov pri vysokých rýchlostiach deformácie.

Laboratórium pre nanobiotechnológie

Laboratórium JRC pre nanobiotechnológie má najmodernejšie zariadenia na interdisciplinárne štúdie s osobitným dôrazom na charakterizáciu nanomateriálov, nanomedicíny, pokročilých materiálov a mikro(nano)plastov. Naša inštitucionálna práca sa zameriava na rozvoj vedecky podloženého chápania fyzikálno-chemických vlastností týchto materiálov a ich interakcií s biologickými systémami.

Výzvy sú určené externým používateľom z akademickej obce a výskumných organizácií, priemyslu, MSP a všeobecne zo súkromného a verejného sektora.

Všetky dôležité informácie nájdete ako napr.:

  • Prioritné témy uvedené v rámci nadchádzajúcich výziev,
  • Využite podporu poskytovanú na cestovné a pobytové náklady pre používateľov z používateľských inštitúcií so sídlom v tzv. wideningových krajinách.

Podmienky a kritériá prístupu:

  • V závislosti od jadrovej a nejadrovej oblasti sa oprávnenosť krajín užívateľských inštitúcií môže v jednotlivých výzvach líšiť.
  • Vedúca užívateľská inštitúcia musí byť z univerzity, výskumnej alebo verejnej inštitúcie alebo z malého a stredného podniku (MSP).
  • Etické aspekty v súlade s právom EÚ, najmä s čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a platnými zákonmi a nariadeniami v členských štátoch EÚ.

JRC môže za určitých podmienok (pozri konkrétnu výzvu) poskytnúť finančný alebo vecný príspevok na podporu používateľov na pokrytie ich cestovných nákladov a nákladov na pobyt (T&S) súvisiacich s pobytovými dňami používateľov v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov, personálu a iných zdrojov pre používateľov.

Príklady: prebiehajúcej a predchádzajúcej spolupráce s využitím tohto nástroja nájdete v novej brožúre o výskumných infraštruktúrach

Žiadosti o prístup k výskumným infraštruktúram JRC možno už podávať, pričom termíny uzávierok sa líšia:

pre Nanobiotech sú do 1. 3. 2023, 23:45 (SELČ),

pre ELSA do 15. 2. 2023; 23:45 (SELČ),

pre ACTUSLAB do 10. 3. 2023; 23:45 (SELČ),

pre EMMA do 31. 1. 2023, 23:45 (SELČ).

Zoznam otvorených výziev a podmienky:

Zdroj: JRC, 23.11.2022, kas