Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva Start up Investment pre inovatívne riešenia mestského prostredia a mobility

EIT Urban Mobility investuje do riešení, ktoré pozitívne prispievajú k aspoň jednému z cieľov trvalo udržateľného rozvoja súvisiacich s udržateľnými mestami a komunitami, čistou energiou a klimatickými opatreniami. 

V súčasnosti je otvorená výzva Start-up Investment Open Call, kde EIT Urban Mobility hľadá startupy ponúkajúce inovatívne riešenia mestskej mobility na vytvorenie sociálnejšieho a zdravšieho prostredia v mestách. V rámci tohto nástroja EIT Urban Mobility spoluinvestuje výmenou kapitálu do podnikov v počiatočnej fáze z členských štátov EÚ a krajín pridružených k Horizontu Európa.

Táto investičná výzva podporuje startupy, podporuje rast a medzinárodnú expanziu. Podporuje tiež startupy z krajín mimo Európy, ktoré chcú rozšíriť svoje podnikanie v európskom ekosystéme súvisiacom s mestskou mobilitou. 

Všetky relevantné informácie, vrátane kritérií oprávnenosti, oblastí investovania, príručky pre žiadateľov a ponúkaných služieb.

Otázky môžete posielať na adresu:  business.creation@eiturbanmobility.eu alebo sa môžete zúčastniť informačných stretnutí Breakfast&Learn a dozviete sa aj o budúcich príležitostiach. Do pozornosti dávame aj webovú stránku Business Creation.

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Urban Mobility, 12. 9 2022, brig