Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ochrana kultúry a kultúrneho dedičstva prostredníctvom inkluzívneho a udržateľného rozvoja

Záujem o kultúrny cestovný ruch rastie a podľa United Nations World Tourism Organisation pôsobí ako jeden z kľúčových sektorov európskeho trhu. Kultúrny cestovný ruch sa vyznačuje dychtivosťou návštevníkov objavovať, zažívať a spoznávať konkrétnu destináciu. Či už ide o ochutnávanie gurmánskych jedál, život v odľahlých vidieckych komunitách alebo cestovanie po európskych pútnických trasách, záujem o kultúrne aktivity stále rastie.

Čoraz viac turistov preto vyhľadáva osobnejšie a autentickejšie zážitky, ktoré ich spájajú s konkrétnym miestom a kultúrou. Stručne povedané, vyhľadávajú atrakcie, produkty a aktivity, ktoré sú jedinečné, a ktoré nemožno nájsť nikde inde. Táto forma cestovného ruchu zároveň vytvára zdroje príjmov pre miestne komunity. Na druhej strane pomáha chrániť kultúrne poklady s cieľom podporiť, posilniť a zachovať kultúrne dedičstvo, najmä vo vidieckych a menej známych destináciách Európy.

Keďže sa však destinácie stávajú čoraz populárnejšími, nekontrolovaný masový cestovný ruch môže predstavovať veľké problémy. Preľudnenie, zvýšená miera hluku a znečistenia, poškodenie zastavaného prostredia a narušenie spôsobu života obyvateľov môžu pripraviť destinácie o ich hodnotu a autentický charakter.

Úspech kultúrneho cestovného ruchu preto do veľkej miery závisí od spolupráce s miestnymi komunitami s cieľom dosiahnuť výhody pre všetkých zúčastnených. Preto je potrebné trvalo udržateľným spôsobom integrovať kultúrne dedičstvo, turistické aktivity a miestne komunity. Uplatňovaním prístupu založeného na obehovom cestovnom ruchu môžu komunity spolupracovať s prevádzkovateľmi cestovného ruchu a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie. Dosiahne sa to prostredníctvom znižovania množstva odpadu, šetrenia zdrojov, ekologickej dopravy a podpory miestnych produktov, a to všetko pri súčasnej podpore celkovej udržateľnosti.

 

 

Vzhľadom na rozvíjajúce sa výzvy v odvetví cestovného ruchu je snaha o pokračujúci výskum a inovácie kľúčová pre vytvorenie udržateľných stratégií, ktoré umožnia odvetviu prispôsobiť sa a prosperovať uprostred meniacich sa environmentálnych podmienok.

Rámcový program EÚ v oblasti výskumu a inovácií zdôrazňuje význam kultúrneho cestovného ruchu a zameriava sa na vytváranie nových poznatkov a riešení založených na dôkazoch, ktoré riešia tieto výzvy a podporujú udržateľný kultúrny cestovný ruch.

Oddanosť EÚ zachovaniu kultúrneho dedičstva a podpore trvalo udržateľného cestovného ruchu je prezentovaná v najnovšom balíku výsledkov CORDIS (CORDIS Results Pack). Tento súhrn výstupov sa zameriava na osem výskumných projektov programu Horizont 2020, ktoré preukazujú záväzok EÚ zachovať európske kultúrne dedičstvo a prejsť na udržateľný kultúrny cestovný ruch. Skúma potenciál kultúrneho cestovného ruchu na regeneráciu a zhodnocovanie kultúrneho dedičstva a posilnenie postavenia miestnych komunít vytváraním udržateľných pracovných miest a príležitostí na podnikateľskú činnosť.  Cieľom súhrnu je preto prispieť k novým pohľadom a poznatkom o kultúrnom cestovnom ruchu a zvýšiť informovanosť cieľovej skupiny o možnostiach, ktoré táto forma cestovného ruchu ponúka.

Správa vyzdvihuje 8 projektov H2020 financovaných z EÚ, ktoré posilňujú miestne komunity a podporujú prechod na udržateľný kultúrny cestovný ruch.

#IMPACTOUR vyvinul nástroj na meranie a hodnotenie vplyvu kultúrneho cestovného ruchu na regionálny európsky hospodársky a sociálny rozvoj.
Be.CULTOUR sa zameral na európske vidiecke destinácie, pričom využíval okružný cestovný ruch na zníženie odpadu, šetrenie zdrojov, podporu ekologickej dopravy a podporu miestnych produktov.
#INCULTUM spolupracovala s komunitami v „odľahlých regiónoch“ na presadzovaní trvalo udržateľných stratégií zdola nahor pre sociálny, kultúrny a ekonomický rozvoj, ktorý prináša úžitok turistom aj miestnym obyvateľom.
#urAllure vyvinula platformu, ktorá umožňuje cestujúcim po európskych pútnických cestách prispôsobiť si svoje trasy podľa svojich záujmov a dozvedieť sa viac o okolitom kultúrnom dedičstve.
SmartCulTour vykonala terénne testy v šiestich živých laboratóriách a zistila, ktoré spoločne vytvorené udržateľné postupy majú pozitívny vplyv.
SMARTDEST – Riešenie sociálneho vylúčenia v dôsledku mobility v cestovnom ruchu zriadilo osem mestských laboratórií na vykonávanie hĺbkovej analýzy sociálnych vplyvov cestovného ruchu a zároveň dávalo priestor miestnym komunitám.
#SPOT skúmal vznikajúce formy kultúrneho turizmu, identifikoval príležitosti a stratégie, ktoré umožňujú miestnym ľuďom získať výhody zo svojho kultúrneho majetku. Projekt TExTOUR uskutočnil osem pilotných projektov v oblasti kultúrneho cestovného ruchu v znevýhodnených oblastiach Európy a mimo nej s cieľom vytvoriť metodiku, ktorá umožňuje komunitám rozvíjať trvalo udržateľný cestovný ruch založený na miestnom dedičstve.

Zdroj, elz, 8.4.2024