Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový projekt RETIME so slovenskými učastníkmi

Ďalším príkladom úspešného zapojenia slovenských žiadateľov do výziev Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita je novo spustený projekte RETIME, financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy: HORIZON-CL5-2023-D4-02-02 – Solutions for the identification of vulnerable buildings and people-centric built environment, and for improving their resilience in disruptive events and altered conditions in a changing climate.
Projekt sa zameriava na hľadanie riešení mnohostranných rizík spôsobených prírodnými a ľudskými katastrofami, vrátane nekontrolovanej urbanizácie.
Do realizácie aktivít projektu sú zapojení viacerí žiadatelia zo Slovenska Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Technologický inkubátor UNIZA, spoločnosť Kajo Services a Žilinský Samosprávny Kraj, čo predstavuje výborný príklad účasti slovenskej trojitej helixy v projektoch financovaných EÚ.
Koordinátorom projektu je portugalské Centrum pre vývoj a transfer technolóií a do projektu sú zapojení ďalsí partneri zo Španielska, Nemecka, Luxemburgu, Estónska (spolu 18 subjektov v konzorciu).
🔍 O projekte RETIME:
RETIME sa zameriava na odolnosť na úrovni okresov a jednotlivých domov tým, že predstavuje nástroj založený na údajoch, ktorý integruje údaje z meteorologických staníc, senzorových sietí a satelitných snímok. Tento nástroj bude simulovať dopady súčasných klimatických udalostí a ich budúcich projekcií, generujúc scenáre založené na socio-architektonických a environmentálnych štúdiách.
💡 Inovatívne riešenia:
RETIME vyvinie štyri moderné adaptačné riešenia na zmiernenie rizík v mestských oblastiach:
* Automatizovaný systém varovania založený na senzore
* Digitálne dvojča budovy (DBT)
* Digitálny pas renovácie budovy (BRP)
* Platformu odolnosti a podpory rozhodovania
Tieto nástroje budú prioritizovať upozornenia na základe kontextových prvkov v pilotných oblastiach v Portugalsku, Slovensku a Estónsku, čím zabezpečia, že aktuálne potreby budú efektívne naplnené.
📈 Ciele projektu:
* identifikácia zraniteľných skupín a kritických miest
* zvyšovanie klimatickej odolnosti budov
* využitie existujúcich údajových súborov a predikčných nástrojov
* dodávanie adaptačných plánov s dôrazom na uhlíkovú neutralitu
* zvyšovanie verejného povedomia o prírodných katastrofách a ich dopadoch
Riešitelia projektu sme odhodlaní vytvárať odolnejšie, informovanejšie a pripravenejšie mestské prostredie pre všetkých občanov.
7.6.2024, mit