Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový pakt EÚ o migrácii a azyle

Nový pakt o migrácii a azyle je súbor nariadení a politík vytvorený na dosiahnutie spravodlivejšieho, účinnejšieho a udržateľnejšieho procesu migrácie a azylu v Európskej únii. Cieľom paktu, ktorý bol navrhnutý v septembri 2020 a schválený Európskym parlamentom a Európskou radou v decembri 2023, je dlhodobo zvládať migráciu a poskytovať istotu, transparentnosť a dôstojné podmienky pre ľudí prichádzajúcich do EÚ. Zavádza sa ním aj spoločný prístup k migrácii a azylu, ktorý je založený na solidarite, zodpovednosti a dodržiavaní ľudských práv.

Dohoda pokrýva päť kľúčových bodov paktu:

  • Screening Regulation / Monitorovacie nariadenie: Vytvorenie jednotných pravidiel týkajúcich sa identifikácie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ pri ich príchode, čím sa zvýši bezpečnosť v schengenskom priestore.
  • Eurodac Regulation / Eurodac nariadenie: Vypracovanie spoločnej databázy, v ktorej sa budú zhromažďovať presnejšie a úplnejšie údaje na odhaľovanie neoprávneného pohybu.
  • Asylum Procedures Regulation / Nariadenie o azylových konaniach: Zrýchlenie a zefektívnenie azylových, návratových a hraničných konaní.
  • Asylum Migration Management Regulation / Nariadenie o riadení migrácie v oblasti azylu: Zavedenie nového mechanizmu solidarity medzi členskými štátmi s cieľom vyvážiť súčasný systém, v ktorom je niekoľko krajín zodpovedných za prevažnú väčšinu žiadostí o azyl, a jasné pravidlá zodpovednosti za žiadosti o azyl.
  • Crisis and Force majeure Regulation / Nariadenie o krízových situáciách a vyššej moci: Zabezpečenie toho, aby bola EÚ v budúcnosti pripravená čeliť krízovým situáciám vrátane nástrojov na manipuláciu s migrantmi.

 

Zdroj, 29.2.2023, elz