Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový európsky Bauhaus 2024: ďalší ročník súťaže

Európska komisia otvára nové kolo prihlášok do súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu (New European Bauhaus) v roku 2024.

Tretí ročník súťaže Nového európskeho Bauhausu  bol pozoruhodným úspechom a prilákal viac ako 4 500 žiadateľov z rôznych krajín EÚ. Tento rok budú ceny udelené ďalším 20 inovatívnym projektom a konceptom, ktoré odzrkadľujú tri základné princípy Nového európskeho Bauhausu: udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť.

Na rozdiel od minulých rokov, budú tentokrát okrem členských štátov EÚ a západného Balkánu, akceptované aj prihlášky projektov z Ukrajiny. Rovnako bude v tomto ročníku udelená cena  „Osobitné uznanie ukrajinskému úsiliu o rekonštrukciu a obnovu“, ktorá bude podporovať projekty, ktoré prispievajú k obnove a rekonštrukcii Ukrajiny v súlade s hodnotami Nového európskeho Bauhausu.

Ďalšou tohtoročnou novinkou je zameranie sa na projekty a koncepcie z regiónov EÚ, ktoré sa potykajú s intenzívnejšími sociálno-ekonomickými obmedzeniami alebo problémami ako aj tých, ktoré čelia  najväčším výzvam pri prechode na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Jedna štvrtina cien bude udelená projektom a koncepciám, ktoré majú pozitívny transformačný význam pre tieto regióny. Mapy a zoznamy posudzovaných regiónov sú k dispozícii v príručke pre uchádzačov. Zo Slovenska sú všetky projekty oprávnené na prihlásenie.

Ceny sa budú udeľovať v štyroch stanovených kategóriách na základe tematických osí transformácie, ktoré riadia realizáciu Nového európskeho Bauhausu:

  • obnovenie spojenia s prírodou
  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti
  • uprednostňovanie oblastí a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  • potreba dlhodobého myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus

V každej zo štyroch kategórií sú vytvorené dve paralelné súťažné prvky:

Okruh A: „Noví európski šampióni Bauhausu“ – venovaný existujúcim a dokončeným projektom s jasnými a pozitívnymi výsledkami.

Okruh B: „Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“ – venovaný konceptom predloženým mladými talentami vo veku 30 rokov alebo mladšími. Koncepty môžu byť na rôznych úrovniach vývoja, od nápadov s jasným plánom až po úroveň prototypu.

Celkovo 20 víťazov, ktorí budú vybraní odbornou porotou a prostredníctvom verejného internetového hlasovania, bude ocenených finančnými odmenami vo výške 30 000€ ako aj komunikačný balík, ktorý im pomôže ďalej rozvíjať a propagovať ich projekty a koncepty. Ocenenia budú oznámené počas festivalu New European Bauhaus, ktorý sa uskutoční v Bruseli od 17. do 21. apríla.

Finančné odmeny sú nasledovné:

  • 30 000 EUR pre víťazov v okruhu A “Noví európski šampióni Bauhausu“
  • 15 000 EUR pre víťazov v okruhu B “Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“
  • 20 000 EUR pre víťazov druhých miest v okruhu A “Noví európski šampióni Bauhausu“
  • 10 000 EUR pre víťazov druhých miest v okruhu B “Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“
  • 30 000 EUR pre víťaza ceny „Osobitné uznanie ukrajinskému úsiliu o rekonštrukciu a obnovu“
  • 15 000 EUR pre víťaza druhého miesta ceny „Osobitné uznanie ukrajinskému úsiliu o rekonštrukciu a obnovu“

Možnosť podania prihlášky je otvorená  do 10. novembra 2023 do 19:00. Oprávnení sú žiadatelia všetkých národností a pôvodu, ak sa ich koncepcie a projekty realizujú v EÚ, na západnom Balkáne alebo na Ukrajine.

Nový európsky Bauhaus je interdisciplinárna iniciatíva Európskej komisie, ktorá okrem iného, dopĺňa európsku zelenú dohodu o estetický rozmer a vytvára priestor na dialóg  pre navrhovanie spôsobu života v budúcnosti. Primárnym cieľom je vytvoriť udržateľné, inkluzívne a podmanivé spoločenstvá, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú kvalitu života všetkých občanov. Zároveň má táto iniciatíva snahu nazerať a riešiť potreby a výzvy spoločnosti komplexne a trvalo udržateľne, pričom rešpektuje bohatstvo európskej kultúry a rozmanitosti.

Viac informácií:

Podávanie prihlášky

Tlačová správa EÚ

Zverejnené 09.10. 2023, slord