Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová príručka zapojenia verejnosti do procesu plánovania adaptácie na zmenu klímy

Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy je komplexnou výzvou. Kľúčové je zapojenie zainteresovaných strán a verejnosti a budovanie spoločného porozumenia a zodpovednosti za opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy.

V rámci misie: Adaptácia na zmenu klímy bola vypracovaný praktický návod – príručka pre mobilizáciu a zapájanie verejnosti do do procesov plánovania adaptácie a realizácie adaptačných opatrení.

Príručka zapojenia občanov poskytne návod, ako zapojiť zainteresované strany a občanov v šiestich hlavných krokoch procesu plánovania adaptácie na zmenu klímy, ktoré sú opísané v Regionálnom nástroji na podporu adaptácie (Regional Adaptation Support Tool – RAST).

Táto príručka je určená pre regionálne a miestne orgány a bola vypracovaná ako súčasť platformy EÚ pre implementáciu misie Adaptácia na zmenu klímy (MIP4Adapt).
Predstavuje vyskúšané a overené nástroje a metódy, ktoré vám môžu pomôcť pri prijímaní celospoločenského prístupu, ktorý nenechá nikoho bokom. Príručka sa koncepčne opiera o štyri prvky:

  • komunikovať,
  • zapojiť,
  • prepojiť,
  • umožniť (konať).

Dokumenty:

Zdroj: EK, 7.8.2023, mit