Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Na ceste k výskumnému a inovačnému plánu EÚ na podporu zamestnanosti

Európska komisia vydala nový politický dokument Towards an EU research and innovation agenda for the future of work – Collaborating for fair, decent and rewarding jobs in Europe” / „Na ceste k výskumnému a inovačnému plánu EÚ na podporu budúcnosti zamestnanosti – spoluprácou k spravodlivému, dôstojnému a ohodnotenému zamestnaniu v Európe“. Ide o výstup rozsiahlej analýzy výskumných a inovačných projektov financovaných z EÚ, v rámci ktorej bolo identifikovaných 212 projektov programu Horizont 2020 a 38 projektov programu Horizont Európa s vysokým významom pre budúcnosť zamestnanosti (vrátane viacerých projektov Klastra 2).

Analýza ponúka užitočné poznatky o tvorbe politík v súbore rôznych tematických oblastí, na ktoré tento dokument upozorňuje. DGs R&I and EMPL spolupracujú na novej akcii v rámci European Research Area Policy Agenda / Európskeho výskumného priestoru („ERA4FutureWork“), ktorá bude slúžiť ako pilotný projekt.

ERA4FutureWork bude spájať tvorcov politík, výskumných pracovníkov a ďalšie zainteresované strany s cieľom spoločne identifikovať nedostatky a budúce výskumné otázky pre oblasť zamestnanosti. Výstupy by mali byť uverejnené začiatkom roku 2024.

Zdroj, elz, 21.2.2023