Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Integrácia spoločenských a humanitných vied

Integrácia spoločenských a humanitných vied / Social Sciences and Humanities (SSH) v rámci programu Horizont 2020 je dôležitým prvkom programu. Monitorovanie vývoja tejto prierezovej problematiky je jedným zo záväzkov EÚ. Skúmajú sa rôzne aspekty, ako napríklad rozpočet určený pre SSH partnerov, kvalitatívne aspekty, fungovanie zapojených disciplín a sektorov, ako aj to, ktoré krajiny sú zastúpené ako účastníci a koordinátori.

Nová monitorovacia správa predstavuje záverečné hodnotenie integrácie spoločenských a humanitných vied (SSH) v rámci H2020, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií v období 2014 – 2020. Správa poskytuje prehľad o tom, ako projekty financované EÚ v oblasti výskumu a inovácií dosiahli kvantitatívne a kvalitatívne výsledky v oblasti integrácie SSH v rámci všetkých troch pilierov programu Horizont 2020.

Závery správy možno považovať za jeden z nástrojov, ktoré pomôžu pripraviť metodiku monitorovania SSH pre program Horizont Európa (2021 – 2027).

V prípade záujmu konzultovať výzvy v klastri 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť zamerané na integráciu spoločenských a humanitných vied kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Ing. Elenu Žákovú.

Zdroj, 30.11.2023, elz