Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) ponúka ďalšie možnosti financovania

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktorý má rozpočet 5,8 miliardy EUR, má za cieľ vytvoriť spoločný európsky azylový systém podporou mobility legálnych migrantov smerom do EÚ a integrácie a začlenenia štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ. V neposlednom rade sa zameriava na riešenie modelov nelegálnej migrácie, zabezpečenie procesu návratu a readmisie a posilnenie solidarity a zodpovednosti medzi členskými štátmi.

Ak pracujete na projektoch v oblasti migrácie, tak je tu cielená informácia o tom, že Európska komisia nedávno otvorila výzvy na predkladanie návrhov: AMIF-2023-TF2-AG-CALL, ktorá má spolu až 6 tém.

Očakávané výstupy výzvy AMIF 2023 sú inovatívne návrhy, ktoré nadväzujú na predchádzajúce resp. existujúce projekty v oblasti integrácie a ochrany detí so širším geografickým pokrytím.

Projekty udelené v rámci výzvy AMIF na rok 2023 budú musieť prispieť k výkonnosti monitorovacieho rámca AMIF poskytovaním údajov podľa súboru výstupov a výsledkov.
Výzva je otvorená do 16. mája 2023 a dostupný rozpočet tejto výzvy je 40 000 000 EUR.

Projekty predložené v rámci tejto výzvy sa musia týkať jednej z nasledujúcich tém:

• Podpora komunitných sponzorských schém a integrácia osôb, ktoré potrebujú ochranu
• Integrácia a inklúzia na regionálnej a miestnej úrovni
• Podpora integrácie vzdelávania detí a mladých dospelých migrantov
• Iniciatívy zainteresovaných strán pre integráciu migrantov na trhu práce
• Podpora komplementárnych ciest spojených s prácou a vzdelávaním

• Nadnárodné akcie na podporu členských štátov v oblasti ochrany detí v migrácii

V kontexte výzvy AMIF-2023 sú hlavnou cieľovou skupinou migrujúci štátni príslušníci tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ. Pri každej téme sú popísané špecifické cieľové skupiny, pokiaľ ide o vek, pohlavie, potenciálny status atď.
Návrhy musia byť predložené konzorciom vrátane relevantných kľúčových partnerov, ktorými môžu byť napríklad národné a verejné inštitúcie, miestne a regionálne orgány, mimovládne a humanitárne organizácie, vzdelávacie a výskumné organizácie.

Projekty by mali byť v súlade s politickými záujmami a prioritami EÚ (ako napr. sociálna, bezpečnostná, priemyselná a obchodná politika atď.) a mali zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich činností ako sú napr.:

  • Aktivity na mobilizáciu miestnej podpory a budovanie silných partnerstiev medzi kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú národné a miestne orgány, miestne komunity, športové vzdelávacie inštitúcie, športové inštitúcie a nadácie
  • Konferencie a workshopy na rozvoj príslušnej metodiky a výmeny osvedčených postupov v oblasti jazykového vzdelávania pre deti migrantov cez formálne a neformálne vzdelávanie
  • Pilotné projekty a aktivity na zvýšenie kvality osvedčených postupov v oblasti jazykového
  • Vzdelávanie vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
  • Koučing, mentoringové aktivity a tzv. „buddy“ systém s alebo bez jazykovej zložky
  • Rôzne školenia v závislosti od potrieb a špecifík migrantov atď.

Okrem Fondu AMIF má Európska komisia vytvorené ďalšie dva nástroje vo forme Fondu pre integrované riadenie hraníc (BMVI) pre efektívne riadenie hraníc a spoločnú vízovú politiku a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) pre lepšiu výmenu informácií a cezhraničnú spoluprácu pri predchádzaní a boji proti terorizmu, radikalizmu, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite.

Výzva pre financovanie projektov v oblasti azylu, migrácie a integrácie je otvorená na predkladanie žiadostí do 16. mája 2023.

Zdroj: EK, 4. 4. 2023, mak