Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2024

Európska komisia každý rok prijíma pracovný program, ktorý stanovuje jej kľúčové iniciatívy na nasledujúci rok. Pracovný program informuje verejnosť a kolegislátorov o politických záväzkoch predložiť nové iniciatívy, stiahnuť návrhy, ktoré čakajú na schválenie a preskúmať existujúce právne predpisy EÚ. Naša kancelária si pre vás nižšie pripravila prehľad pracovného programu z pohľadu výskumu a inovácií.

Dňa 17. októbra 2023 Európska komisia prijala pracovný program na rok 2024 so silným zameraním na zjednodušenie pravidiel pre občanov a podniky v Európskej únii. Tento program je v súlade so záväzkom predsedníčky von der Leyen znížiť požiadavky na podávanie správ o 25% s cieľom zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť EÚ a podporiť malé a stredné podniky (MSP).

Pracovný program odzrkadľuje dosiahnuté úspechy, zaoberá sa aj nesplnenými záväzkami a vznikajúcimi výzvami, pričom kladie dôraz na lepšiu reguláciu, zníženie záťaže a byrokracie. Zdôrazňuje, že tieto zjednodušenia neznížia sociálne, bezpečnostné, spotrebiteľské, environmentálne ani ekonomické štandardy. Niekoľko iniciatív na zjednodušenie už bolo zavedených, zatiaľ čo iné sú načrtnuté v tomto programe.

Pracovný program Komisie uprednostňuje kľúčové oblasti, ako je presadzovanie Európskej zelenej dohody, uľahčenie digitálnej transformácie, riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností, zlepšenie vzdelávania, podpora sociálneho dialógu, riadenie inflácie a zlepšenie podnikateľského prostredia. Zdôrazňuje tiež pokračujúcu podporu Ukrajine, iniciatívy spravodlivého obchodu a posilňovanie obranných kapacít medzi členskými štátmi.

Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou EÚ s cieľom urýchliť dohody do konca svojho mandátu. Plánujú sa konzultácie a získavanie spätnej väzby s cieľom identifikovať a uprednostniť problematické otázky súvisiace s požiadavkami na podávanie správ.

Pracovný program 2024 obsahuje:

  • 18 politických iniciatív,
  • 26 návrhov a iniciatív racionalizujúcich požiadavky na podávanie správ,
  • 154 čakajúcich návrhov,
  • 6 návrhov,
  • 16 hodnotení a kontrol vhodnosti

Z hľadiska výskumu a inovácií sú z pracovného programu relevantné najmä nasledovné iniciatívy:

a) Klimatický cieľ do roku 2040: Komisia spustí proces stanovenia klimatického cieľa do roku 2040, aby sa EÚ do roku 2050 udržala na ceste ku klimatickej neutralite. Predloží európsky balík pre veternú energiu s cieľom urýchliť zavádzanie veterných turbín, zlepšiť prístup k financiám a podporiť medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Bude predložená aj iniciatíva v oblasti priemyselného manažmentu uhlíka, v ktorej sa stanoví stratégia pre environmentálne udržateľné zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka v EÚ vzhľadom na jeho význam pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Rovnako sa pripraví aj iniciatíva na identifikáciu a hodnotenie toho, ako najlepšie riadiť klimatické riziká v rámci oblastí politiky EÚ.

b) Bezpečný priestor pre zelenú a digitálnu tranzíciu: Cieľom vesmírnej stratégie pre bezpečnosť a obranu do roku 2023 je zlepšiť odolnosť vesmírnej infraštruktúry a vesmírnych spôsobilostí EÚ na podporu bezpečnosti a obrany a podporovať partnerstvá pre zodpovedné správanie vo vesmíre. V roku 2024 bude navrhnutý európsky vesmírny zákon, ktorý stanoví pravidlá napríklad pre riadenie vesmírnej dopravy, ale aj to, ako udržať kritickú vesmírnu infraštruktúru v bezpečí. Nasledovať bude aj stratégia pre ekonomiku vesmírnych údajov s cieľom zvýšiť využívanie vesmírnych údajov v rámci hospodárskych sektorov.

c) Iniciatíva na sprístupnenie kapacity európskych vysokovýkonných počítačov etickým a zodpovedným začínajúcim podnikom v oblasti umelej inteligencie: S cieľom uľahčiť európske inovácie budú začínajúcim podnikom v oblasti umelej inteligencie sprístupnené vysokovýkonné počítače.

d) Biotechnológia a biovýroba: Pripravovaná iniciatíva pomôže naplno využiť výhody biotechnológií a biovýroby, ktoré sú kľúčové pre konkurencieschopnosť a modernizáciu priemyslu EÚ vzhľadom na ich vysoký potenciál rastu a produktivitu práce.

e) Pokročilé materiály pre vedúce postavenie v priemysle: Bude prijatý plán o pokročilých materiáloch pre vedúce postavenie v priemysle, ktorého cieľom je spolu s členskými štátmi urýchliť vývoj bezpečných, udržateľných a obehových vyspelých materiálov a ich priemyselné využitie v prospech ekologického a digitálneho prechodu.

f) Európska obranná priemyselná stratégia: Táto stratégia bude ďalším impulzom pre rozvoj obranných spôsobilostí členských štátov, ktoré sa budú opierať o modernú a odolnú európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu. Okrem toho bude naďalej pretrvávať úsilie o posilnenie európskej obrannej priemyselnej základne aj po roku 2025. S cieľom posilniť obrannú pripravenosť a urobiť z EÚ silnejšieho a schopnejšieho poskytovateľa bezpečnosti sa bude Komisia v roku 2024 snažiť o realizáciu strategického kompasu.

Viac informácií:

Zverejnené 27.10.2023, slord