Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia a program Internal Security Fund (ISF)

Európska komisia má otvorenú novú výzvu zameranú na digitálne vyšetrovanie a má označenie ISF 2024.

Nová výzva na tento rok 2024 je pod názvom: Digitálne vyšetrovanie a nájdete ju na EU FT Portále.
Príkladmi príjemcov programov realizovaných v rámci tohto fondu môžu byť: štátna polícia, colné orgány a iné špecializované útvary presadzovania práva (vrátane národných jednotiek pre boj proti počítačovej kriminalite, protiteroristických a iných špecializovaných jednotiek), miestne verejné orgány, mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie, súkromné a verejnoprávne spoločnosti, výskumné ústavy a univerzity.

Komisia prostredníctvom špecializovaných fondov, ktoré sú stanovené na obdobie 7 rokov takto financuje projekty venované aj témam vnútornej bezpečnosti.

ISF je fond pre vnútornú bezpečnosť a je zriadený na obdobie 2021-27 s celkovým rozpočtom 1,93 miliardy EUR. Fond prispeje k dosiahnutiu vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ, a to najmä predchádzaním terorizmu, radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a bojom proti nim, pomocou a ochranou obetí trestných činov a prípravou na incidenty, riziká a krízy súvisiace s bezpečnosťou, ochranou pred nimi a ich účinným riadením.

 

ISF má tieto tri ciele:

– zvýšiť výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva EÚ a inými príslušnými orgánmi a príslušnými orgánmi EÚ, ako aj s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami a v rámci nich,
– zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu vrátane spoločných operácií medzi orgánmi presadzovania práva a inými príslušnými orgánmi EÚ a v rámci nich v súvislosti s terorizmom a závažnou a organizovanou trestnou činnosťou s cezhraničným rozmerom,
– podporovať úsilie o posilnenie kapacít na boj proti trestnej činnosti, terorizmu a radikalizácii a na ich predchádzanie, ako aj na zvládanie incidentov, rizík a kríz súvisiacich s bezpečnosťou, najmä prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi verejnými orgánmi, občianskou spoločnosťou a súkromnými partnermi v členských štátoch.

 

Zdroj: EK, 7.5.2024, mak